ADS BY VOICE

ޑރ.މުއިއްޒުގެ ލަދުހަޔާތެއް ހުރިނަމަ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނުނިކުންނާާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 4 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އަދި ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާާތުން މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލަދުހަޔާތެއް ހުރިނަމަ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނުނިކުންނާާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ "ރަށްވެހި ފަތިސް" އިފްތިތާހުކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިފަހުން މާާލޭ ހަލާާކުކޮށްލުމުގެ މޭސްތިރިއަކަށް ހުންނެވީ "ހޮޅި މުއިއްޒު" ކަމަށާއި، އެބޭފުޅާ ވަޒީރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވި ކަންތައްތައް ހަނދާނުން ނުނެތޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ލަދުގަންނަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަން ވާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އޭނާ ވަޒީރު ކަމުގައޭ ކިޔައި ހުންނަވައިގެން މި މާލެއަށް ކުރިހާ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ހިތުން ފިލައިގެން ދާނެތާ؟ ކުޑަވެސް ލަދެއް ހަޔާތެއް ހުރިނަމަ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަކަށް ނުނިކުންނާނެ" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރޭގެ ވާާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އޭރުވެސް ބްރިޖް އޯކޭ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އޯކޭ ނުވަނީ ވައްކަން ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅުން ކުރިމަތިލާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތްކަމަށާއި އަދި އެފަރާތްތަކަށް ވޯޓުދޭންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތްކަމަށެވެ.

 އަދި ޕީޕީއެމްއަށް ކައުންސިލްތައް ދިނުމަކީ ޑްރެކިއުލާއަކަށް ބްލަޑް ބޭންކެއް ދިނުންފަދަ ކަމެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
4 ކޮމެންޓް

ކުރީސަރުކާރޭ ޕީޕީއެމޭ ކިއާއިރު ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުން ކުރި އެއްވެސް ކަމެއް ރައިއްޔަތުނގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސަކަށް ފެނިލައްވާފައެއް ނުވާނެ ފިލައިގެންގޮސް އިނގިރޭސި ވިލާތުގަ ހުންނެވި މީހަކަށް މި ގަުމާ ބެހިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނޭގުނު، މާކަނަޔާ ހަވާލު ކުރި މަސްފެންގަނޑާ ބުލެޑު ބޭންކުވެސް ތިއޮތީ ތިމާމެން ދަވާލާފާ ލޭތަކާ މަސްތައްވެސް ކައި ބޮއި ހެދީ ތިބައި މީހުން ކަމުގެ އަލިގަދަ ދަލީލަކީ ގަުމު ދަރާ ވިކުން.

ހީވާގޮތުން މުޢީޒުއަށް ތާއީދުބޮޑުހެން ހީވަނީ އެމްޑީޕީގެ އަނަސްއަށް ވުރެ. ޖަލްސާގަ ހުސްގޮނޑި ހުރީމަ މާރުޅިގަދަވީ...

ހަބަރު