ADS BY VOICE

މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ގެންނަންވީ މާލެ ތަރައްގީކުރެވޭނެ މީހަކު: ޑރ. މުއިއްޒު

- 1 month ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިހާބުކުރަންވީ، މާލެ ތަރައްގީކުރެވޭ ވަރުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މީހެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިހާބުކުރާއިރު ވިސްނަންވީ ކުލަޔަށް ނޫން ކަމަށާއި ތަރައްގީ ކުރެވޭ ގާބިލު މީހަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މާލެއަށް ގެނެސްފައިވާ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުން ފާހަގަކުރައްވައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އޭނާ އެމަގާމަށް އިންތިހާބުކޮށްފިނަމަ، މާލެއަށް ގެންނަ ތަރައްގީގެ ރީތިނަން ލިބޭނީ އޭނާއަށާއި ޕީޕީއެމްއަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ރީތި ނަން ލިބޭނީ މިސަރުކާރަށާއި އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

''ހަގީގަތުގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު މި މަގާމަށް އިންތިހާބުކޮށްގެން މާލެއަށް އަންނަ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުމުގެ ހަގީގީ ކްރެޑިޓް އަޅުގަނޑާ، ޕީޕީއެމްއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ކްރެޑިޓެއް މި ސަރުކާރަށްވެސް ލިބޭނެ ކަން." ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މޭލޭގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެކަމަށްޓަކައި އޭނާގެ ޕްލޭނެއްވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މޭޔަރުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު މަަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ޓީމްވޯކްއެއްގެގޮތުގައި އެންމެނަށް ހަމަހަމައަށް ފުރުސަތު ދީގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު