ADS BY VOICE

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ގިނަ ބިލުތަކަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ބިލުތަކެއް: ސައީދު

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ގިނަ ބިލުތަކަކީ ރެގިއުލޭޓުކޮށްގެން ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ބިލުތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ސައީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ ބަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ ސަނީފު ހުށަހެޅުއްވި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ ބިލުގެ ބަހުސްގައި، ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ، މިބިލުގެ ދަށުން 1،000 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އާންމުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުމުން ގެއްލުން ލިބޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެގޮތަށް ރެޑް ޓޭޕުތައް އިތުރުކޮށް އިގުތިސޯދީ ހަރަކާތަށް ހުރަސް އެޅުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދަށް ހައްލެއް ލިބޭނެތޯވެސް ސައީދު ސުވާލުއުފެއްދެވިއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ، ކޮނޯރާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ހހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއިން ގެއްލުން ވަމުންދާކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިވަގުތަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރަންވީ ވަގުތެވެ.

މީގެއިތުރުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ސައީދު ވިދާޅުވީ، ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ސީއީއޯއެއް ނެތް ކަމަށާއި އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯއެއް އަދި ސީއެފްއޯއެއްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

އަދި އެލައިޑުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުވެސް އޮތީ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ނޫން ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ އެބިލަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ނުގުޅޭ ބިލެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

އެބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ފޮނުވި ޔުޓިލިޓީ ބިލުގައި އޮތީ ބާރުތައް މާލެ އަށް ޖަމާކުރުމުގެ ނިޔަތް ކަމަށާއި އެއީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެ ބިލުން ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ދޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް އަނެއްކާވެސް އިތުރަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ސާފުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ބޮންޑޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ވޯޓް ދިނީ މީހަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އެޖެންޑާ 19 ގެ ސިޔާސަތަށް ކަމަށެވެ.

ބޮންޑޭގެ އެވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައި ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ބޮންޑޭގެ އެވާހަކަތަކާއި ދެކޮޅަށްވެސް ވާހަކަދައްކަވައިފައެވެ.

އެގޮތުން ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވީ، ބޮންޑޭ ވާހަކަދައްކަވަނީ ބިލުގައި އޮތް ވާހަކަތަކާއި މުޅިން ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

ބޮންޑޭގެ ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ހުސައިން ޝަމީމް (އަނދުން ހުސައިން) ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވައި ބޮންޑޭގެ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް ރިޔާސަތުގައި އެދިވަޑައިގަތެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY CANDIDATE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު