ADS BY VOICE

ޖޭޕީގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް އެމްޑީޕީއަށް!

- 2 months ago 6 - ރިމާހް އިސާ

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ދެމިއޮތުމާއި މެދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެމްޑީޕީއަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޖޭޕީގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާއާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުދިނުމަށް ކުނޫޒުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުން ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިލްހާާމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުން ޖޭޕީއަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ނުލިބޭކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދެތިން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމު އެޕާޓީއަށް ދިންފަހުން އިތުރު ޚަބަރެއް ނުވާކަމަށް އިލްހާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އިލްހާމް ވަނީ ޖޭޕީން ކޯލިޝަންގައި އޮތުމާއި ނެތުމަށްވެސް ޝައުގެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެޕާޓީއަށްވެސް ރަނގަޅީ ސަރުކާރުން ކޯލިޝަނޭ ކިޔަންޏާ ކޯލިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުންކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ވިސްނުންފުޅު ތޫނު ބޭފުޅަކަށް ވާތީ އިއްޔެއާއި މިއަދާއި މާދަމާއާއި މާޒީ ބަލާލުމުން ފެންނާނެ، ކޯލިޝަނުން ވަކިވުން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް. ރީތިކޮށް ބަސްއަހައިގެން އުޅުނިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ. ދެން އެނގެންޖެހޭނެއެއްނު މި ބުނި ވާހަކަ"، އިލްހާާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްހާާމް އިތުރަށް ވަނީ ކޯލިޝަނުން ބޭރުކޮށްފިނަމަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަޑު މިހާރަށްވުރެންވެސް ވަރުގަދަ ވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފޮޓޯ: މިހާރު

48%

44%

8%

6 ކޮމެންޓް

ލޮލް! އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ފައިދާގަޑެއް ނުލިބިގެން ތެޅޭ ބައިގަޑެއް

އަތަށް ގޮވަނީ ތި

ޥަޓިސް ދިސް

ކޮން ކޯލިޝަނެއް ބޭރުކުރޭ ގައުމުފަނާކުރި ބައިގަނޑު!

ވަޓިސްދިސް ނުކުރެވޭނެ ބަޤާވާތެށް ތީރަށްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފާތިބި ބާގަޑެއް ކުނޫޒުއެތެރޭގާތިބޭ ސިޔާސީ އެށްވެސްއުރައްޕެށްނެޔް ބަޔެށް އަގަނުތަޅާ މަޑުމަޑުންތިބޭ ހަރުގާ ވަޓިސް ދިސް ދނލލ ދލލ...

ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު