ADS BY OOREDOO

ރޯދައިގެ ފަހަށް ވާވަރަށްވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެބަހުރި: އަލީ ވަހީދު

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ދަތިކަމެއް ނެތްކަމުގެ ޔަގީންކަން ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކާޑުގެ ބާާވަތްތައް އެބަހުރިކަމަށާއި، ނަަމަވެސް މީހުން ހާސްވެެގެން ގަނޑުކޮށް ގަންނަން ފަށައިފިނަމަ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މަދުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރޯދައިގެ ފަހަށް ވާވަރަށް ހުރިހާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށް ބޭނުންވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެސްޓީއޯގައި ހުރިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އިގްތިސާދު ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަނުކޮށް އެހެން ހަރަދުތައް ކުޑަކުރާނެކަމަށެވެ. 

އަލީ ވަހީދު ވަނީ ކާޑަށް ދަތިނުވެ މިސަރުކާރުން ގައުމު ހިންގާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު