ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކުރެއްދޫ ރިސޯޓްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 1 year ago 0 - ރިމާހް

ކުރެއްދޫ ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

މިކަން ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުުވުމެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވީ އެފަރާތްތައް މިވަގުތު ފަރުކޮޅުފުށީގައި ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ދެ ފަރާތަކީވެސް ބިދޭސީންނެެވެ. އެ ރިސޯޓްގެ އެލާޓް ސްޓޭޓަސް ވަނީ އޮރެންޖަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަކީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އިޓަލީއަށް ދިޔަފަހުން ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ދެއްކި ފަތުރުވެރިޔާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ރަށެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން ފެނުނު ކޮރޯނާާގެ ފުރަތަމަ ދެ ކޭސްއެވެ.

ކުށުގެ އިސްލާާހު: މި ޚަބަރުގައި ކޮރޯނާ ވައިިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދެ ދިވެހިންކަމަށް ފުރަތަމަ ލިޔެވިފައިވަނީ  ކުށަކުންނެވެ. މި ކުށަށް އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދެމެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު