ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކާބޯތަކެތި ގުދަންކުރުން، ފަރުދީ ޒިންމާއަދާކޮށް ހުއްޓަންޖެހޭކަމެއް!

- 1 year ago 0 - ޝަފްރާޒް އހ

ކޮވިޑް-19 ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު މިވަނީ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭގޮތައް ކާބޯތަކެތި ގޭގައި ގުދަންކުރަންފަށާފައެވެ.

ADS BY VOICE

އެސްޓީއޯގެ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ވަނީ މީގެ ދެދުވަސްކުރިން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މިހާރުވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުސްވެދާނެ ކަމަށް ހީކޮށް އާންމުން ގަނޑުކޮށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގަނެ ސްޓޮކް ކުރުމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެވާހަކަތައް އޭނާވަނީ މިރޭ ބޭއްވި ކުއްލި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދެމީހަކު ފެނުމާއެކު ކާބޯތަކެތީގެ އެކި ބާވަތްތައް ގަނޑުކޮށް ގަތުމަށް އާންމުން ކިއު ހަދާފައިވާ ފޮޓޯތައް މީސްމީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ މިފްކޯގައި މަސްދަޅު ކޭސްގަތުމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ކިއު ހަދަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކުން މިހާރު ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުން ވަނީ ލިމިޓް ކުރެވިފައެވެ.

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ފެން ކޭސްތަަކަށްވެސް ވަނީ ކުއްލި ޑިމާންޑެއް އުފެދި ގިނަ ފިހާރަތަކުން މީހަކަށް ފެން ވިއްކާވަރު މަދުކުރެވިފައެވެ.

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ މި ބިރުވެރިކަމަކީ ކޮރޯނާގެ ނުރައްކަލަށްވުރެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ރާއްޖެ ހުށަހެޅިގެންދާނެކަމެކެވެ.

ސަރުކާރުން ދިވެހިން ކާޑަށް ނުޖެހޭނެކަމުގެ ރޭ ބޭއްވުނު ކޮރޯނާ ޓާސްފޯސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރޯދަ މަހަށްފަހު ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަރުގެ ސްޓޮކެއް މިވަގުތުވެސް ރާއްޖޭގައި ހުރިކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަލީ ވަހީދު ދެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ ޖިއޮގްރަޕިކަލީ އުފެދިފައިވާގޮތުން ކޮރޯނާ ފެތުރިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެކަން އިތުރަށް ނުފެތުރި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިކަން އެމަޖެންސީ ޕްލޭންގައި ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ލިޔެވިފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރަށް ކާޑަށް ޖެހި، ސަރުކާރަށް މި ދަންޑިވަޅުގައި އިތުރު ބުރައަކަށް ވުމުގެކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށް ސަރުކާރާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ބެހެއްޓުން މުހިންމެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު