ADS BY VOICE

ޕާކިސްތާނުގެ އައުރަތު މާޗް: ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކު ކުރިއަށްދާ ތަފާތު ހަރަކާތެއް!

- 2 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އަންހެނުންނަށް ލިބެންވާ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަތަކަކީ އަދިވެސް ގިނަބަޔަކަށް "ޓެބޫ" ނުވަތަ އާންމުކޮށް ދައްކަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ވާާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަންހެނުންނަށް ނުލިބެނީ ކޮން ހައްގެއްތޯ ނުވަތަ ކޮން ހަމަހަމަކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދާނެ ކިތަންމެ ބަޔަކު ދުނިޔޭގައި އުޅޭނެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތައް އަވައްޓެރި ޕާކިސްތާނުގައި އުޅޭއިރުވެސް، އެގައުމުގެ އަންހެންވެރިން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުދެނީ ވަރުގަދަ އެއްވުމަކުންނެވެ. އައުރަތު މާޗް ނުވަތަ އަންހެނުންގެ މާޗުންނެވެ.

ADS BY ORCHID

ޔޫއެންއެފްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ކޮންމެ ދެ އަންހެނަކުން އެކަކަކީ އުމުރުގެ ކޮންމެވެސް އެއް ހިސާބެއްގައި ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ތަހައްމަލްކޮށް، އެކަމާއި މެދު އެހީއަކަށް އެދިފައި ނުވާާ ފަރާާތެކެވެ. އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗްގެ ރިޕޯޓަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ގްރޭޑް ނުވަޔަކާާއި ހިސާބަށް ދާއިރު، ސްކޫލްގައި ތިބެނީ ސްކޫލަށްދާ އުމުރުގެ އެންމެ 13އިންސައްތަ ކުދިންނެވެ.

މިފަދައިން ކަންތައްތައް އޮތުމުން އެކި އެކި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގައި ވަނީ އައުރަތު މާޗްގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނާާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ހަމަހަމަ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް އައުރަތު މާޗް ބާއްވާފައެވެ. މި އެއްވުމަށް ކޮންމެ އަހަރު އެތައް ބަޔެއްގެ ތާއިދު ލިބެއެވެ. އެ އަހަރެއްގެ ތީމާއި ގުޅޭގޮތުން އެތައްހާސް ޝުއޫރެއް ފާޅުކުރެއެވެ.

ނަމަވެސް މިކަންތައްތަަކަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތައް މަދެއްވެސް ނޫނެވެ. އެގޮތުން މި މާޗް ހުއްޓުވުމަށް ގިނަ ވަކީލުން ވަނީ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަވެސް ހުށައަޅާފައެވެ. އޭގެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނަމަވެސް ކާމިޔާބު ނުވެއެވެ.

އެގޮތުން ލާހޫރުގެ ހައިކޯޓަށް އައުރަތު މާޗް ހުއްޓުވަން މައްސަލަ ހުށައެޅި އަޒްހާރު ސިއްދީގީ އަލްޖަޒީރާއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ އެ މާާޗްގައި ބައިވެރިވާ އަންހެނުންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާވެސް އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ޕާކިސްތާާނުގައި މަދު ތަނެއްގައި ފިޔަވައި އަންހެނުންނާއި މެދު ތަފާތުކުރުން ނުވެސް އޮންނާާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އަޒްހާރު ސިއްދީގީގެ ވާހަކަތަކަށް ވުމެންސް މާޗްގެ އޯގަނައިޒަރއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ގާނޫނީ ވަކީލެއްކަމުގައިވާާ ނިޣާތު ދާދު ދެކޮޅު ހަދައެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕާކިސްތާނުގައި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ރޭޕްނުކުރާކަމަށް ނުވާނެކަމަށާއި، އަންހެން ކުދިން ތައުލީމްގެ ހައްގުން މަހުރޫމް ނުކުރާކަމަށްވެސް ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ދެތިން ޕޯސްޓަރަކާއި މެދު މިހާ މައްސަލަ ބޮޑުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް ދާދު ބުންޏެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން އަންހެނުން އަނިޔާއާއި އިގްތިސާދީ ތަފާތުކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާާ އަޑު ދެކެން ބޭނުން ނުވާކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

މި މާޗްގެ ކަންތައްތައް އާންމުންނާއި ހިސާބަށް ގެނެސްދިނުމަށްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެގޮތުން މަގުމަތީގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އޭގެ ޕޯސްޓަރުތައް ހަލާކުކުރުމާއި، ޓީވީއަށް އައުރަތު މާޗްގެ ވާހަަކަތައް ދައްކަން އަރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭއަދަބީ ބަސްތަކުން ހަމަލާދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

އަވައްޓެރި އެހެން ގައުމުތައް ފަދައިން ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެނުންވެސް އެމީހުންގެ ހައްގު ހޯދުމަށް އެތައް މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެހެނަސް އެ މުޖުތަމައުގައި އެކަން ކާާމިޔާބުވާނީ ކިހާ މިންވަަރަކަށްތޯ ގިނަބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު