ADS BY VOICE

ސަލަފު އެއިޑް ގެ ފަރާތުން ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތެއް ހިންގަނީ!

- 2 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ތެލެސީމިޔާ ކުދިންނަށް ލޭ ލިބުމަށް މިދުވަސްވަރު ދަތިވެފައިވާތީއާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ގޮވާލަމުންދާނީ އެކަމަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ 'ސަލްފު އެއިޑް' ގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރާ ގުޅިގެން މާދަމާ އެ ސެންޓަރުގައި ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މާދަމާ ހެނދުނު ކުރިއަށްދާ މި ޙަރަކާތަކީ މިވަގުތު ތެލެސީމިޔާ ކުދިންނަށް ލޭ ލިބުން ދަތިވެފައިވާތީ އެކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފު އެއިޑުގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެކެވެ. މި ޙަރަކާތުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ވޮލެންޓިޔަރުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ފުއްނާބު އުސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

"މިއީ މިފަދަ ވަގުތެއްގައި މުޅިމުޖްތަމަޢުވެސް ކުރަންޖެހޭ މުޙިއްމު ކަމެއް. ލޭ ހަދިޔާކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ތަރުހީބުދޭކަމެއް. އެހެންވީމާ މިކަމަށް އިތުރަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ހިންގާ ޙަރަކާތެއްމިއީ." މި ޙަރަކާތްތުގެ ކޯޑިނޭޓަރު އައްޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިޙަރަކާތް ކުރިއަންދާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:30 ފެށިގެން މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ތެލްސީމިޔާ ސެންޓަރުގައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު