ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 އުސްއަލި: އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެރިން ފުރިއިރުގައި އެމީހުންގެ ކިބައިގައި އަލާމާާތެއް ނެތް!

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 16 އަށް އަރައިފިކަމަށް ސަރުކާާރުން ވަނީ ހާާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފަނަރަ ބިދޭސީންނާއި އެންމެ ދިވެއްސެއް ކަަމަށެވެ. އެ ފަނަރަ ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔަ އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެެރިން ހިމެނެއެވެ.

މި ދެ ފަތުރުވެރިން ފުރުނު ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބަައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މިއާއި އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ އެހެން އުސްއަލިތަކަށް ޖެހިލާާނަމެވެ. 

އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެރިން ފުރިއިރު އެމީހުންގެ ކިބައިން އަލާމާތެއް ނެތް؟

މަބްރޫކް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދު ލިބުނު ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިިޓިވްވި ދެ ފަތުރުވެރިންނަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ދެ ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކެއްގެ ސަބަބުން މޮނީޓަރިންގެ ހާާލަަތަށް ލެވުނު އައިލެންޑް ސަފާރީގައި ތިބި ދެ މީހުންނެވެ. އެ ދެ މީހުންވެސް ތިބީ އެ ސަފާރީގައި ތިބި އެހެނިހެން ފަތުރުވެރިން ފަދައިން ސާދަ ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަން މުއްދަތެއް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ވިިލިނގިލިވަރުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައެވެ.

އެ ތަނުގައި ސާދަ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުން ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އިޓަލީގެ ސަރުކާރުން އިންތިޒާމްކުރި އެއިރޯފްލޯޓްގެ ޚާއްސަ ފްލައިޓެއްގައި އިޓަލީއަށް ދިއުމަށް ފުރާފައެވެ. އް ފްލައިޓްގައި ވަނީ 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފުރާފައެވެ.

ފާާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ފަރާތްތައް ފުރުމުގެ ކުރިން، އެމީހުންނާއި އެކު ވިލިނގިލިވަރުގައި ތިބި އެންމެންގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގުނުފަދައިން ދިރާސީ ބޭނުމަށް އެމީހުންގެ ސާމްޕަލްވެސް ނެގުނުކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އިޓަލީގެ އެ ދެ ފަތުރުވެރިންގެ ކިބައިން ބަލީގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ނުފެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް، އެމީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އައިލެންޑް ސަފާރީގައި ތިބީ 16 ފަތުރުވެރިންނާއި 16 ކްރޫންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަ ދިވެހިންނެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނުކަމަށް ބުނާ ދިވެހި މީހާގެ މައުލޫމާތު އަދިވެސް ނުލިބޭ!

އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގައި ކޮވިޑް-19 ދިވެއްސަކަށް ޖެހުނު ކަމަށް އެގައުމުގެ ނޫސްތަކާއި ބައެއް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަަަމަވެސް އެއީ ކޮން ފަރާތެއްތޯ މިރެއާއި ހަމައަށްވެސް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެދީފައި ނުވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަބްރޫކް މިރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގިނަ އަަދަދެއްގެ ޓެސްޓް ކިޓްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ޓެސްޓް ކިޓްތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އިތުރު 5000 ޓެސްޓް ކިޓާއި، ޗައިނާާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 10000 ޓެސްޓް ކިޓް އަދި އަލީބާބާ ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރ ޖެކް މާާގެ ފަރާތުންވެސް 10000 ޓެސްޓް ކިޓް ލިބިގެންދާާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން މިއަދު ސިއްހީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިންކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ފާާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއީ 10080 މެޑިކަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް މާސްކާއި އެއް ފަހަރު ބޭނުންކުރާ 10000 ރަބަރު އަންގި އާއި 500 ސްޓެތޮސްކޯޕާއި 200 ޕްރޮޓެކްޓިވް ގޮގްލްސް އަދި 500 ޕްރޮޓެކްޓިވް ހެދުމެވެ.

މިއީ 27 މާރިޗު ވީ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު