ADS BY VOICE

ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިންނަށް ބޮޑު އެހީއެއް!

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި އެހީތައް ރަސްމީގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރެއްވީ އިއްޔެ ހަވީރު ފޮރިން މިިނިސްޓްރީގައި އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޗައިނާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޝާންގ ލިޝޮންގއެވެ.

މި އެހީތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާލާއިރު ހިމެނެނީ 10080 މެޑިކަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް މާސްކާއި އެއް ފަހަރު ބޭނުންކުރާ 10000 ރަބަރު އަންގި އާއި 500 ސްޓެތޮސްކޯޕާއި 200 ޕްރޮޓެކްޓިވް ގޮގްލްސް އަދި 500 ޕްރޮޓެކްޓިވް ހެދުމެވެ. ޗައިނާގެ ސަފީރު ވަނީ މީގެ އިތުރުންވެސް އެހީގެ ސާމާނުތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގެންދާާނެކަމަަށް ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ޗައިނާާގެ ކަމާާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަސައްކަތަށް ތައުރީފް ކުރައްވާ، މި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ރާއްޖެއަށް ދިން އެހީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

އަދި މި ވަބާާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ދޭދޭ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު