ADS BY VOICE

އިންސާނާގެ ސައިޒަކީ ހަމަ މިއީތޯއެވެ؟

- 2 months ago 1

ލިޔުނީ: ޢަލީ ރަމީޒް

ADS BY GOPRIME

ދުނިޔެއަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު މުސީބާތްތައް އަންނަމުންދާ ތަނެކެވެ. ބިންހެލުން އައުމާއި، ފެންގަޑު ބޮޑުވުމާއި، އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވުމާއި އަދިވެސް ތަފާތު އެކިއެކި ޒަލްޒަލާތައް އަބަދުވެސް އަންނަމުންދެ އެވެ. ޤައުމަކަށް އަންނަ މުސީބާތެއްގެ ވާހަކައަކީ އެހެން ޤައުމުތަކުން މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭގެން ކޮންމެފަހަރަކުވެސް އެ ހާދިސާއެއްގެ ޚަބަރު ނޫސްތަކުގައި ލިޔެލީމާ އެކަން އެ ނިމުނީ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މި މަންޒަރު މުޅި ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު މުޅި ދުނިޔެ ހޭބޯނާރާ އުޅެމުންދަނީ ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށެވެ. އެންމެންގެ ސިކުނޑީގައި އެވަނީ ހަމަ އެއް މައުޟޫއެކެވެ. އެންމެންނަށް ޖެހިފައިވާ ބަލާވެރިކަމަކީ ހަމަ އެއްކަމެކެވެ.

މިއަދު މުޅި އިންސާނިއްޔަތު ހުއްޓުމަކަށް ގެނުވާވަރުގެ ބިރުވެރިކަމެއް ފެތުރި ޢާއްމުވަމުން މިހިރަ ދަނީއެވެ. ޤައުމު ތަކުގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުވެގެން މިހިރަދަނީއެވެ. ބޮޑެތި އެއާލައިންތައް ބަގުރޫޓުވަމުން މިހިރަދަނީއެވެ. ބޮޑެތި މަހުޖަނުން ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވަމުންދަނީ އެވެ. ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދުނިޔެ ނުދެކޭފަދަ ބޮޑު މުސީބާތެއްގައި ޖެހި މީސްތަކުން މަރުވަމުންދަނީ އެވެ. އިންސާނުންގެ ލޮލަށްވެސް ނުފެންނަ މި ކުޑަކުޑަ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ކުރިއަރާފައި މިވާ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ދައުލަތްތައް އެވަނީ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. އިންސާނުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވެ ތިމާގެ ނުލަފާކަން ދައްކަމުންދިޔަ ވެރިންތައް ސައިޒުވަމުން މިހިރަދަނީއެވެ. ކޮވިޑް19 އޭ ކިޔުނު ވައިރަސްއެއްގެ ސަބަބުން މީސްތަކުން އެމީހުންގެ އަސްލަށް ރުޖޫޢަވާން މަޖުބޫރު ކުރުވައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ މުހިންމު ގިންތިތައް އެފަރާތްތަކުގެ ޙަޤީޤީ މަޤާމަށް އަލުން ތަރުތީބުވާން މަޖުބޫރުކުރުވައިފިއެވެ.

ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހާ އެއްޗެއް އުފައްދަވާ، މުޅި ކާއިނާތު ހިންގަވާ މަތިވެރި ޚާލިގު އުފެއްދެވި ކުޑަކުޑަ މަޚްލޫޤެއްކަމުގައި ނޫނީ އެ ވައިރަސް ނުވެއެވެ. ޚާލިޤުވަންތަ ﷲ އީ ކާއިނަތުގައިވާ ގުރަހަތަކާއި، އަހުރުމެން އިންސާނުންނާއި، ފަނިފަކުސާތަކުގެ އިތުރުން ލޮލަށް ނުފެންނަ ޖަރާސީމުތައްވެސް ވުޖޫދު ކުރެއްވި މަތިވެރި އިލާހެވެ.

އާއެކެވެ. ކިތަންމެ ކިބުރުވެރިވެފަ، ޖައްބާރުވެފަ އުޅެމުންދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް އިންސާނާގެ ސައިޒަކީ ހަމަ މިއީ އެވެ. އިންސާނާގެ ހުރި ނިކަމެތި ކަމާއެވެ.

ހުންރޯގާއެއް ޖެހިއްޖެނަމަ އަހަރެމެން އެކަކުވެސް ހާސްވެގެން އުޅޭތީއެއް ނުފެނެއެވެ. ޕެނެޑޯލްފަދަ އަތްމަތީބޭހެއް ބޭނުންކޮށްލުމުން ދެތިން ދުވަސްތެރޭ އެފިލާ ހިނގައިދާނެތީއެވެ. އެއަށްވުރެ ގިނަދުވަހަށް ބަލި ދެމި ހުރެއްޖެނަމަ ޞިއްޙީމާހިރެއްގެ ލަފަޔާއެކު އެންޓިބަޔޮޓިކް ބޭނުންކުރުމުން، އެރޯގާއަށް ތިބާގެ ހަށިގަނޑުގައި ދެމި ނުހެރެވޭނެކަން ތިބާއަށް ޔަގީން ކުރެވޭތީއެވެ. ކޮރޯނާއަކީވެސް ވައިރަހެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ވައިރަސްއަށް ދޭނެ ދިފާއީ ދަވާއެއް މިވަގުތަށް އަދި ފެންނާކަށް ނެތް. ބަލިވީކަންވެސް ނޭނގި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވާ ވަބާއެކެވެ. ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ވަޒީފާއަށް ހުރަސްއަޅާ، ތިބާ މި ދުނިޔެއާ ވަކިކޮށްލާނީ ކޮންވަގުތަކުކަން އަންދާޒާކޮށްލަންވެސް ނޭނގޭ ބިރުވެރި ވައިރަހެކެވެ.

އެއްވެސް ބައްޔެއް ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ އެއީ ދިރިހުރުމެއް. ނަމަވެސް ބައްޔެއްގެސަބަބުން ރަނގަޅުވުމުގެ އުއްމީދު ނެތްނަމަ ދެން ތިބާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ މަރާ އެވެ.

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ... ﴾ (آل عمران: 185). މާނައީ:- "ކޮންމެ نفس އަކީވެސް، މަރުގެ ރަހަ ލިބިގަންނާނޭ އެއްޗެކެވެ. ..." ބިރުގަނެ ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންވީ މަރުވާނެތީއެއްނޫނެވެ. ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަންވީ ތިބާއާއި މަރު ބައްދަލު ކުރާހިނދު އީމާންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ރަނގަޅު ޙާލަތެއްގައި ތިބާއަށް ހުރެވޭތޯއެވެ.

ޔާ ﷲ! އަޅަމެންނަށް މަރުގެ ސަކަރާތް ލުއިކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ ނިމުން ރިވެތިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

އިންސާނާގެ ސައިޒް ތިޔަ ހީކުރިވަރައްވު މާނިކަމެތި. މިސާލަކަށް މިބިމުގައި މިވާ ފެންފަށަލަ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ގޮތަށް އެކަލާންގެ އިރާދަ ކުރައްވައިފިނަމަ އިންސާނާއަށް ވާނީ ކިހިނެތް. އިންސާނާގެ ޟައީފް ކަމާއެވެ.

ހަބަރު