ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޔާމީންގެ ސިއްޙީ ހާލުކޮޅު ހުރި ގޮތުން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

- 8 months ago 0 - ސައިޒަން

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ ސިއްޙީ ހާލުކޮޅު ހުރި ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން އަވަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެޗްއާރްސީއެމަށް ޕީޕީއެމް/ޕިއެންސީ ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ .

ADS BY PRESS HOUSE

އެ ކޯލިޝަންއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން 5 އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރެއް މިހާތަނަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ އަދި މިހާރު އިދިކޮޅުގައި ހުންނެވި ސިޔާސީ ހަމައެކަނި ލީޑަރު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނުޙައްޤުން ޖަލުގައި ބަންދު ކުރެވިފައި ހުންނަތާ 5 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭތާވެސް ވަނީ މަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކުރުމުގައި ވެސް ހުރަހަކަށް ވެފައިވަނީ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިޢުނާފްގެ މައްސަލަ ލަސްތަކެއް ނުވެ ނިމޭނެތީ ކަމަށްވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

މިބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މީގެ ކުރީގައި ތަފާތު އެކި ބާވަތުގެ ކުށް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ޖަލަށް ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން ވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއާއެކު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިންކަމަށެވެ.

އަދި ހަމައެފަދައިން، ޤައުމަށް ދިމާވާ ތަފާތު ކާރިސާތަކުގައިވެސް ޖަލު ބަންދުގައި ތިބި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް މަޢާފު ދިނުން ފަދަ ލުއިތައްވެސް ވަނި ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ވަނީ ދީފައިކަން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް19 ގެ ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެން ދާއިރުވެސް، އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅެފައެއް ނެތްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޮލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން މިމއްސަލަ ބައްލަވާ ދެއްވާ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެއަށް ބައްދަލުކުރުން އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ގޮވާލާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިޢުނާފްގެ މައްސަލަ އަވަސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކޮށްދެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު