ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ އިން ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަ ވައިބަރ ގުރޫޕެއް

- 11 months ago 0 - ސައިޒަން

ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ އިން ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަ ވައިބަރ ގުރޫޕެއް

ADS BY EHEE

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީން ކޮވިޑް-19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން 4 ބަހަކުން ތަރުޖަމާކޮށް ކޮވިޑް-19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވައިބާރ ގުރޫޕެއް ހަދައިފިއެވެ.

އެ ސެންޓަރުގެ ވައިބަރ ގުރޫޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ވާހަކަ ދައްކާ ބަހުގެ އިތުރުން މަލަޔާލަމް ބަހާއި، ހިންދީ ބަހާއި ތަމަޅަ ބަހުން ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މެސެޖްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. ޕަބްލިކް ލޯ ސެންޓަރގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އިތުރުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ މެސެޖްތައްވެސް ތަރުޖަމާކޮށް ބިދޭސީންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެފަރާތުން ދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީންނަށް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަމުގެ ޝަކުވާ އެޖަމިއްޔާއަށް ލިބެމުންދާކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތްތައް ނޭގުމުގެ އިތުރަށް ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ތެރޭގައި ކެއިންބުއިމާއި ސާފުބޯފެން ލިބުންފަދަ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ލިބުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމުގައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަކީ ވަކި ނަސްލަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަންތިއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ހައިސިއްޔަތެއްގެ ބަޔަކަށް ޖެހޭ ބަޔެއް ނޫންކަމަށާއި މި ބަލިން އަރައިގަނެވޭނީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވެ އޯގާތެރިކަމާއެކު ހުރިހާ އެންމެންނަށް އަޅާލައިގެން ކަމުގައިވާތީ އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހުރިހާ އިންސާނުންނާއިމެދު އަޅާލާ އޯގާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މިބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރގެ ފަރާތުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ބަހުންނާއި މަލަޔާލަމް ބަހާއި ހިންދީ ބަހާއި ތަމަޅަ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ހުރިހާ ބިދޭސީންވެސް ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރގެ ވައިބަރ ގުރޫޕަށް ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރގެ ފަރާތުން އެދެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެފަދަ ފަރާތެއް އެނގޭނަމަ މި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރގެ ފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

https://invite.viber.com/?g2=AQBTFsqt1AKzBktsWzToCI58Tsw5XvZ5xPcdxdBzMVOGwgaWM4u36ej16lpABD9Y

ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހޯދުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތާއި ޤާނޫނީ ކަންކަމަށް ޢާންމު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތާއި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި ޢާންމު މަސްލަހަތާއި ގުޅޭ ހުރި މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމާއި މުޖްތަމައުގެ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރގެ ފަރާތުން ދަނީ އަތޮޅު ތެރޭގައި ތިބި ރައްޔިތުން ޤާނޫނީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި ގުޅިގެން މޮބައިލް ލީގަލް ކްލިނިކް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހޯދުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުންދެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު