ADS BY INTERNATIONAL AID

އައިމިނަތު އާދަމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު އިރުގައިވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައި: މަބްރޫކް

- 11 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހި އަންހެންމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު އިރުގައިވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައިކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ނިޔާވި 83 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެންމީހާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގެއަކީ މި މަހުގެ އެޕްރީލް 21ވަނަ ދުވަހު މޮނީޓަރިންގގެ ހާލަތަކަށް ގެންދެވުނު ގެއެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ ގެ އޭރު މޮނީޓަރިންގއަށް ގެންދެވުނީ އެގޭގެ އެހެން ފަންގިފިލާއެއްގައި އެމްއެޗްއޭގެ ދެ ޑްރައިވަރުން ތިބުމުން ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ނިޔާވި ފަރާތުގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ރިކުއެސްޓް އެޗްޕީއޭގެ ސިސްޓަމަށް އައީ އެޕްރީލްމަހުގެ 27ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށާއި، އަދި ސާމްޕަލް ނެގުނީ 28ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ އިރުއޮއްސި 6:15 ހާއިރު، އެ ފަރާތުގެ ނޭވާލުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން އެންގުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކަރަންޓީން ޕާތްވޭ އެކްޓިވޭޓް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފަރާތް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އެންބިއުލާންސްގެ ޑްރައިވަރުންނާއި އަދި އީއާރުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުންވެސް ތިބީ ރައްކާތެެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އަންހެންމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު އިރުގައިވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައިކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެފަރާތުގެ ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބުނީ ރޭ ދަންވަރު 12 ޖަހާކަށްހާއިރުކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަރާތް ވަޅުލެނީ ތަޔައްމަމް ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު