ADS BY PIZZA KITCHEN

އިއްޔެ އެއްތަނަކުން ޕޮޒިޓިވްވި ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ ކިބައިގައިވެސް ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ނެތް!

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެއްފަހަރާ 95 ބިދޭސީން އެއްފަހަރާ ޕޮޒިޓިވްވީ ކޮކާކޯލާ ކުންފުނީގެ ލޭބަރ ކުއާޓަރުންކަމަށާއި، އޭގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ނެތްކަމަށް ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޮއިސްއިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޑރ.އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަކީ ބައިބޯ ތަންތަންކަމަށް އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮކާކޯލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތައް އެއްފަހަރާ ޕޮޒިޓިވްވީވެސް ހަމަ އެފަދަ ތަނަކުންކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިތަނުން ފެނުނު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީވެސް އެފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނެތި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތަކެކެވެ. މި މީހުންނަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ފިހާރަތަކުގައި އިސްތިހާރު ސްޓިކަރ ފަދަ ތަކެތި ހިއްޕުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައްކަމަށްވެސް ޑރ.އަފްޒަލް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ޑރ.އަފްޒަލް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެސިމްޕްޓޮމެޓިކް ނުވަތަ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނެތް ފަރާތެއްގެ ކިބައިން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަލި ޖެހުމަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުވާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެސިމްޕްޓޮމެޓިކް މީހެއްގެ ހާލަތުގައި ޕޮޒިޓިވްވާތާ ދެ ދުވަސް ކުރިއަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދައިން އެންމެން އެސިމްޕްޓޮމެޓިކްކޮށް ތިއްބާ ފެނުމުން އެއީ އެފަރާތްތައް މަސްހުނިވެ އުޅެމުންދާކަން ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގުނު އިރު އެތަން އޮތީ މޮނީޓަރިންގގެ ހާލަތުގައި ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްތައް މަދުވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު