ADS BY VOICE

ބައިސްކޯފުން މިފަހަރު ދިވެހިން ގެންގޮސްދެނީ މަލިކަށް!

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިންޑިޔާގެ ލަކުޑިދީބުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ މަލިކު ނުވަތަ މިނިކޯއީ އަކީ ކިތަންމެ ދުރުގައިވިޔަސް، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކާއި ގާތުގައިވާ ރަށެކެވެ. އިހުގެ ދިވެހިރަށްތަކަށް މަލިކައްޑޫއޭވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ. މާނައަކީ މަލިކާއި އައްޑޫ އާއި ދެމެދުގައިވާ ރަށްތަކެވެ. ކުރިން މަލިކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ވީނަމަވެސް، މިއަދު ކަންތައްތައް އޮތީ އެބީދައިންނެއް ނޫނެވެ.

ADS BY ORCHID

މަލިކުގެ މަންޒަރުތައް ދެކިލާ ހިތްވާނެ އެތައް ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް އުޅޭނެއެވެ. އެ ނަސީބު މިއަދާއި ހަމައަށް ލިބިފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކަށެވެ. ނަމަވެސް ހާސްނުވާށެވެ! ބައިސްކޯފުގެ އެހީގައި މަލިކުގެ މަންޒަރުތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ކުލަތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު މިވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ލިބިފައެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހަރަކާތްތެރިވެ، މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޝަމްޢާން ޝާކިރު އަދި ޓީވީއެމްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރ މުހައްމަދު ޝަނޫން އިސްކޮށް ހުންނަވާ މަލިކު ދަތުރުގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކުރި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ސީރީސެއް މިހާރު ދަނީ ބައިސްކޯފުން ދުރަށް ދައްކަމުންނެވެ. ވޮއިސްއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޝަމްއާން ވަނީ މި ސީރީސްއާއި ބެހޭ ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ޝަމްއާން ވިދާޅުވީ މަލިކަށް ގޮސް އެތަނާއި ބެހޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހެދުމަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް ކުރާ ހިތްވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ‎ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން ހަމަ އެކަނި ރަށަށް ވުމާއި އެރަށާއި ގުޅޭގޮތުން މީގެކުރިން އަޑު އިވިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށް ޝަމްއާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"‏އެހާ ހިސާބުން ޓީމެއް އެކުކޮށްގެން މަލިކާއި ގުޅޭ ދިރާސާތައް ކޮށް، މީގެ ކުރިން މަލިކަށް ގޮސްފައިވާ މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު އެއްކުރެވެނު. މިގޮތަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ދަށުން ދިވެހިންވެސް ދަންނަ މަލިކު މުހައްމަދުގެ އެޖެންޓްކަމުގެ ދަށުން މަލިކަށް ދިޔުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން ހަމަޖެހިގެން ދިޔަ"، ޝަމްއާން ވިދާޅުވިއެވެ.

‎މި ދަތުރުގައި ޝަނޫނާއި ޝަމްއާންގެ އިތުރުން ބައިވެރިވީ ވީޑިޔޯ އަދި ފޮޓޯ ނެގުމަށް އިބްރާހިމް މިސްތާޙް، އަދި އަހުމަދު އިކުލީލެވެ. ޝަމްއާން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި‎ޓީމުގެ ހަތަރު ބައިވެރިންނަކީވެސް މިދަތުރުގެ ކުރިން އެއްކޮށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ތިބި ބައެކެވެ. އެހެންކަމުން ދަތުރުގައި އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަވިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމްޢާން މަލިކުގެ ރައްޔިތުން ސިފަކުރައްވަނީ ހިތްހެޔޮ އަދި އެކުވެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން ކޮޗިންއިން ފުރައިގެން ބޯޓުގައި މަލިކަށް ދިޔައިރު އެއްވެސް ބީރައްޓެހިކަމެއްގެ އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭކަމަށް ޝާމްއާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"‎މަލިކަށް ދާން ބޯޓަށް އެރުމަށްފަހުވެސް ބީރައްޓެހިކަމެއް އިޙުސާސެއް ނުކުރެވޭ. މަލިކު މީހުން ތިބީ ރާއްޖެ ބައެއްކަން އެނގުނީމާ ވާހަކަ ދައްކާހިތުން ކެތް މަދުވެފައި. ވަރަށް އެކުވެރިވި ހިތްހެޔޮ ބައެއް އެމީހުންނަކީ. ވަރަށް އުފާވެރިކަމުގެ އިޙްސާސްތަކެއް ކުރުވީ"، ޝަމްއާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މަލިކު މީހުންނަކީ މެހެމާންދާރީގެ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ނަމޫނާ ބައެކެވެ. އެގޮތުން އިންޓަރވިއުކުރާށާއި ވީޑިޔޯތައް ނެގުމަށް ދިޔަ ގެތަކުގެ އިތުރުން، މަގުމަތިން ދާއިރުވެސް ދިވެހި ބައެއްކަން އެނގުމުން ގެއަށް ގެނެސް ސައިދީ، ވާހަކަދައްކާ ހަދާކަމަށް ޝަމްއާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަރާތްތަކުން އޭރު މަލިކަށް ގޮސް ތިބި ރިސޯޓުން ހަމައެކަނި ކާންޖެހުނީ ދެއިރުގެ ކެއުމެވެ. އެހާވެސް ބޮޑަށް މަލިކު މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ވަނީ ޚާއްސަ ލޯތްބަކާއި ގަދަރެއް ދެވިފައެވެ.

"‎ވަރަށް އެކުވެރިބައެއް އެއީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންނަކީ ބޭރުން އަންނަ މީހުންނަށް ވަރަށް އީޚްތިރާމް ކުރާ ހިތްހެޔޮ ބައެކޭ ކިޔާތާ. އަސްލު އެ ހިތްހެޔޮކަން އެ އޯގާތެރިކަން ފެނީ މަލިކުން. އެކުލުނު އަދިވެސް ހުރޭ"، ޝަމްއާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައިސްކޯފް އެޕްއިން މަލިކު ދަތުރުގެ ޖުމްލަ ވިހި އެޕިސޯޑް ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ އެޕިސޯޑެއްގެ ދިގުމިނަކީ ބާރަ މިނެޓެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ މަލިކުގެ ދިރިއުޅުމާއި މަންޒަރުތައް ބަލާލަން ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ދިވެހިންނާއި ކިތަންމެ ދުރުގައިވިޔަސް، ގާތުގައިވާ މަލިކަށް ގޭގައި ތިބެގެން ދަތުރުކޮށް މަގެކެވެ.


100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު