ADS BY VOICE

ގެއިން ބޭރަށް ނުގޮސް ބޭނުން އެއްޗެއް ފަސޭހަ އޯޑަރުން އޯޑަރުކޮށްލާ!

- 4 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ދައްޗަކީ ބޭނުންވަރަށް ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ގޭގެއަށް އައުން ލަސްވެގެން ދިއުމެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ދިވެހިންތަކެއް އިސްނަގައިގެން އުފެއްދީ ފަސޭހައޯޑަރު.ކޮމް ވެބްސައިޓެވެ.

ADS BY ORCHID

ފަސޭހަ އޯޑަރަކީ ގެއަށް ތަކެތި ގެނެސްދިނުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ވިޔަފާރިތަކާއި ފިހާރަތައް ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ. މި ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންވާތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ފޮނުވުމަށް، އޯޑަރުކުރާފަރާތަށް އޯޑަރު ފޮނުވާނެ ވިޔަފާރިއެއް ޚިޔާރުކުރެވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޚިޔާރުކުރެވުނު ވިޔަފާރިއަކަށް، ބޭނުންވާތަކެތި ލިސްޓެއްގެ ސިފައިގައި ފޮނުވާލެވެއެވެ. އޯޑަރު ލިބުމާއިއެކު އެފިހާރައަކަށް އެކަން އަންގައިދޭ މެސެޖެއް ލިބެއެވެ. އެފިހާރައަކުން އޯޑަރު ކުރިފަރާތުގެ ލިސްޓް ބަލާފައި އޭގެތެރެއިން ލިބެންހުރި އައިޓަމްތަކާއި، ލިސްޓުގައި އެދިފައިވާ ވަރަށް އެބާވަތުގެ އެއްޗެހި ލިބޭތޯ ނުވަތަނޫންތޯ ފާހަގަކޮށް އޯޑަރު ބަލައިގަނެއެވެ.

އޯޑަރު ބަލައި ގަތުމުން، ކަސްޓަމަރަށް އެކަން އެސްއެމްއެސް މެސެޖަކުން ވަގުތުން އެނގިގެންދެއެވެ. އަދި އޯޑަރުގައިވާތަކެތި ފޮނުވަން ތައްޔާރުވުމުން އޯޑަރުކުރިފަރާތަށް މެސެޖެއް ލިބެއެވެ.

މި ވެބްސައިޓަށްބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ވިޔަފާރިތަކުން ނުވަތަ ފިހާރަތަކުން ފޮނުވުމުން، ވެބްސައިޓުގައި ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފިހާރައިގެ ނަން ހިމެނިގެންދެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ތަކެތި ގަންނަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ވިޔަފާރިތަކުން ނުވަތަ ފިހާރަތަކުން ތަކެތިހޯދުމަށް މަގުފަހިކުރެވިގެންދެއެވެ

ވިޔަފާރިތަކުން އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުންވެސް އެއްވެސް ފީއެއް މިވެބްސައިޓަކުން ނުނަގައެވެ. މިއީ ގޭގައި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ތިބެ ބޭނުންވާ ތެކެތި އޯޑަރުކޮށްގެން ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އެއޯޑަރުތަށް ބެލެހެއްޓުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހަކޮށްދޭން އުއްމީދުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މުޅިން ހިލޭ ލިބިދެވޭ ހިދުމަތެކެވެ.

ފަސޭހަ އޯޑަރުން ވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި ގުޅިގެން، ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން ހޯލްސޭލްކޮށް މުދާ ވިއްކާފަރާތްތަކަށްވެސް އޯޑަރު ފޮނުވޭގޮތް ހަދާފައެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް މިއިމެޖެންސީ ހާލަތުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތަށް ފޯރުކޮށްދީ، ރަށުތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހޯލްސޭލަރުންގެ އަތުން ދަތިނުވެ މުދާ ލިބޭނެގޮތް ލުއިފަސޭހަކޮށް އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

ފަސޭހަ އޯޑަރަކީ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބޭނުންވާ ތަކެތި ބޭނުންވާ ތަނަކުން ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުސަތެކެވެ. ކޮވިޑް-19އިގެ މިހާރުގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާނަމަ، ލަފާކުރެވެނީ ފުރަބަންދުގެ ހާލަތަކީ އަރައިގަތުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ ހާލަތަށް ވާނެކަމެވެ. އަދި ފުރަބަންދުން އަރައިގަތުމުންވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާފައިގޮސް ފިހާރަތަކުން ތަކެތި ގަތުމަށްވުރެން ފަސޭހަގޮތަކީ އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކޮށްގެން ތަކެތި ހޯދުން ކަމުގައިވާނެއެވެ. މިކަމަށް ފަސޭހައޯޑަރު ޚިޔާރުކުރައްވާށެވެ.

ވެބްސައިޓްގެ ލިންކް:

https://faseyhaorder.com

50%

0%

50%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު