ADS BY VOICE

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އިސްތިޢުފާ ދީ: އިދިކޮޅު

- 1 month ago 0 - ސައިޒަން

ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ބޭރުވެ، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އަގު ވައްޓާލާފައިވާތީ، އެ ޢަމަލު ކުށްވެރިކޮށް، މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށް ޕްރޮގްރަސިވް ކޯލިޝަންއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޕްރޮގްރަސިވް ކޯލިޝަންއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ބަނގުރާ ހުރި ތަނެއްގައި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އެތަކެތި ބޭނުންކުރަމުން ދާ މަންޒަރުތަކެއް އެކުލެވޭ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު، އެފޮޓޯތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުވެފައިވާ އެއްފަރާތް ކަމުގައިވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޙަމީދު، އެތަނުގައި ހުންނަވައި އެކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައި ނުވާކަމީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އޮތް ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ އެޢަމަލު އެކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށެވެ.

އެބަޔާނުގައި ވަނީ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ފުލުހުންގެ ހުވައާއި ޚިލާފުވެ، ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް، އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވުމެއް ނެތި އެފަދަ ތަނެއްގައި ހުންނަވައިގެން އުފާ ފާޅުކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިޙްތިރާމާއި ލޯތްބާއި އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އަގު ވައްޓާލުން ކަމުގައެވެ. އަދި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިވެ، ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ މިނިވަން ތަޙުޤީޤަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގޮވާލާފައިވެއެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވަން ޢުޒުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ، މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމަށްވެސް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، އިސްލާމް ދީނަށާއި، ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓް ނެރެފައިވާ ލާދީނީ އެމްޑީއެން އާއެކުވެސް، އެންމެ ކުރީއްސުރެ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައިކަން އެބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެފަރާތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައިވެސް ޙަމީދު ފަހަތުފަޔަށް ބުރަވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މިފަދަ ކަންކަން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ތަކުރާރުވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ޢަމަލުތައް ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ބައްލަވާ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްވެސް އިދިކޮޅުންވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު