ADS BY VOICE

އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހުށައެޅިން، ހަވާލުނުކުރާ ސަބަބެއް އަދިވެސް ނާންގާ: އެސްޓީއޯ

- 3 weeks ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގެނައުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ތިން ކުންފުންޏެއްގެ ކިބައިން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެދުމުން އެންމެ ހެޔޮއަގުގައި ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމަށް ހުށައެޅީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިންކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެސްޓީއޯގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު، އަބޯ ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން ތިން ކުންފުންޏެއްގެ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމަށް ހިނގާނެ ޚަަރަދާއި ވޭތުވާނެ މުއްދަތު ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް އެންގިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްވިޑަން، ޖަރުމަނުވިލާތް އަދި އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން އުފައްދާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރި ނާޑް އަދި މެޑްޓެކްއިން ދިން އަގުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު، މާ ހެޔޮއަގެއްގައި ވެންޓިލޭޓަރުތައް މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ގެންނާނެކަމަށް ބިޑްގައި އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމަށް ހަވާލުނުކުރަން ނިންމި ސަބަބެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަދިވެސް އަންގާފައި ނުވާކަމަށް އަބޯ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެކުންފުނިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެފަރާތުންވަނީ ސްވިޑެންގެ ބްރޭންޑެއްގެ ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް 30 ދުވަހާއި 45 ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ހުށައަޅާފައެވެ. އޭގެން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ އަގަކީ 206،000 ރުފިޔާއެވެ.

ނަމަވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމަށް ހަވާލުކުރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މި އަދަދާއި ކިރިޔާވެސް ގާތްކުރާ އަދަދެއް ހުށައަޅާފައިވަނީ މެޑްޓެކް ކުންފުނީގެ ފަރާތުންނެވެ. މެޑްޓެކްއިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބެލަވިސްޓާ ބްރޭންޑްގެ ވެންޓިލޭޓަރެއް 288،914ރުފިޔާއަށް ގެނެސްދިނުމަށެވެ. މި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން 7 ދުވަހާއި 14 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ބިޑްގައި އޭރު ބުނެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ގިނައަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުން ލަސްވާ މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެކަމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަކުން ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ހިމެނޭކަމުގެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

100%

1 ކޮމެންޓް

ބައެއް ބިޑްތަކަކީ ވަގުތާ ހާލަތައް ބަލައި އަގު ބޮޑު ވިޔަސް ބިޑް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން. ދެން މީގަ އޮންނާނީ ބިޑް ކޮމެޓީން ނިންމާ ނިންމުމަށް ބަލައި ޖޫރިމަނާ ކުރުން ނޫނީ ވަގުތު އިތުރުކޮއްދިނުން.

ހަބަރު