ADS BY VOICE

އިންްޑިއާގެ އެޗް.ސީކި.އު ބޭސް ކޮރޯނާއާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރޭ: ކޮލަމްބިއާ ޔުނިވާރސިޓީ

- 1 month ago 0 - ޝަފްރާޒް އހ

ކޮވިޑް ބަޔަށް ފަރުވާ ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް އިންޑިއާއިން ބުނާ އެ ގައުމުގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން (އެޗްސީކިއު) އާއި ބޭހާއި ބެހޭގޮތުން މިހާތަނަށް ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު ދިރާސާ އިން ދައްކާ ގޮތުން އެޗް.ސީ.ކިއު އިން ކޮރޯނާ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާކަމަށް އެމެރިކާގެ ކޮލަމްބިއާ ޔުނިވާރސިޓީ ގެ ސައިންސްވެރިން ގެ ޓީމަކުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝާއިޢު ކުރެވުނު މި ދިރާސާއަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމާއި ބެހޭ ބަލިތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ ދިރާސާ ކުރުމުގައި އެ ޔުނިވާރސިޓީ ގައި ހެދިފައިވާ ޑިވިޝަންގެ ގެ ޗީފް، ޑޮކްޓަރ ނެއިލް އާއި އޭނަގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރި ޓީމުން ހެދި ދިރާސާއެކެވެ. މި ދިރާސާގައި ބައިވެރި ކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް ބަޔަށް ފައްސި ވެ ނިއުޔޯކު ގެ ކޮލަމްބިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފަރުވާ ދޭން އެޑްމިޓު ކުރެވިފައިވާ 1،300 ބަލި މީހުންނެވެ.

އެމީހުންގެ ތެރެއިން %60 މީހުން ނުަވަތަ 780 މީހުންނަށް ވަނީ 5 ދުވަސް ވަންދެން އެޗް.ސީ.ކިއު ބޭސް ގަވައިދުން ދީފައި އެވެ. އެޔަށްފަހު އެ މީހުންގެ ހާލަތަާއި އެ ބޭސް ނުދޭ މީހުންގެ ހާލަތު ވަނީ މޮނީޓާރ ކުރެވިފައިއެވެ. ބޭސް ދެވުނު މީހުން ބޭސް ނުދޭ މީހުންނާއި އަޅައިކިޔާއިރު އެއްވެސް މީހެއްގެ ހާލު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެފައި ނުވަތަ ބަދަލު ވެފައި ނުވާ ކަމަށް ދިރާސާ އިން ދައްކަކައެވެ. އެޗް.ސީ.ކިއު ބޭސް ދެވުނު މީހުން ވެންޓިލޭޓަރު ބޭނުންވާވުމާއި، މަރުވުމުގެ ރިސްކު އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުޑަ ނުވާ ކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަން ބަޔާންކޮށް އެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހެދި ދިރާސާ މިހާރުވަނީ "ދަ ނިއު އިންގްލެންޑް ޖާރނަލް އޮފް މެޑިސިން" ގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިއެވެ. އެދިރާސާގައި ވާ ގޮތުން ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެޗް.ސީ.ކިއު ބޭސް ދިން މީހުންނާއި ނުދޭ މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވާ ވުމުގައި އާއި އަވަސް މިނުގައި ތަފާތެއް ފާހަނގަ ނުކުރެވޭތީ އެބޭސް އެގޮތަށް ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެއެވެ. "މިހާތަނަށް ހޯދުނު ހޯދުން ތަކަށް ބަލައިލާއިރު، ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްްސި މީހުންނަަށް އެޗް.ސީ.ކިއު ބޭސް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ" ޑޮކްޓަރ ނެއިލް ވިދާޅުވިއެވެ. މިދިރާސާގެ ސަބަބުން އެޗް.ސީ.ކިއު ބޭސް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް މިހާރު ދޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އެކަން ކުރާ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު އިންޑިއާއިން ވަނީ ރާއްޖެއަށްވެސް އެޗް.ސީ.ކިއު ގެ 50،000 ގުޅަ ދީފައިއެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި މިބޭސް ކޮވިޑު ޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ބަލި މީހަކަށް ދީފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އެ ބޭހާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވުނު ސުވާލަށް ޖަވާާބު ދެމުން ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ބޭސް ބޭނުންކުރާނީ ސިއްހީ މާހިރުންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު