ADS BY VOICE

ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް ކަނޑައަޅާނީ މުއައްސަސާތަކުން: މަބްރޫކް

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އެފަރާތެއް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއެއްގެ ފަރާތުންކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރޭ އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ހައި ރިސްކް، މީޑިއަމް ރިސްކް އަދި ލޯ ރިސްކް ގޮތަށް ބެހިފައިވާކަމަށެވެ. މިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްވެސް އިސްތިސްނާކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މަތީގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީއެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، މުއައްސަސާތަކުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭގޮތަށް ވިސްނާފައިވާކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި އެލަވަންސް ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކަލަށް ސީދާ ހުށައެޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތެއް ދިނުމެވެ.

އެހެންކަމުން ކެޓަގަރީތައް ސާފުކުރުމަށްފަހު ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށްވެސް އަންގާނެކަމަށާއި، އެ ލިސްޓް ހެދުމަށްފަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު