ADS BY VOICE

ނިއު ނޯމަލްގައި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަަށް އަންނަންޖެހޭނީ ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓް ހަދައިގެން، ވިސާ ފީއެއްގެ ގޮތަށް 100 ޑޮލަރު ނަގާނެ!

- 2 weeks ago 1 - ރިމާހް އިސާ

ކޮވިޑް-19ގެ ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްފަހު އަންނަ ނިއު ނޯމަލްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން އަންނަން ޖެހޭނީ އަންނަ ގައުމަކުން ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓް ހަދަައިގެންކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ނިއު ނޯމަލްގައި ފަތުރުވެރިކަން އޮންނާނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ވަގުތީ ގައިޑްލައިނެއް މީސް މީޑިޔާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މި ގައިޑްލައިންގެ ކޮޕީއެއް ވޮއިސްއަށްވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް އަދި ސުޕަރ ޔޮޓްތަކުގައި ރިސޯޓް އަދި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ފަރާތްތަކެވެ. އެފަރާތްތައް އައުން ފެށޭނެކަމަށް ބަލާފައިވާ ތާރީޚަކީ ޖޫންމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހެވެ. އެއަށްފަހު އެތަންތަނަށް ޗާޓަރ އަދި ކޮމާޝަލް ފްލައިޓްތަކުގައި ފަތުރުވެރިން އައުން ފެށޭނެކަމަށް ބަލާފައިވާ ތާރީޚަކީ ޖުލައިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

އަދި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ހޮޓާތަކަށް ފަތުރުވެރިން އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ އޮގަސްޓްމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހެވެ.

މި ގައިޑްލައިންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ވިސާ ލިބޭނީ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއަކުން ބުކިންގއެއް އޮވެގެންކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބޭފަދަ ޓްރެވަލް އިންޝުއަރެންސެއްވެސް ފަތުރުވެރިންގެ އަތުގައި އޮންނަންވާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

އަދި ފަތުރުވެރިން މަދުވެގެން 14 ދުވަސް އެއްތަނެއްގައި ހުރުމަށް ބުކިންގ ހައްދަން ޖެހޭނެކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން 100 ޑޮލަރުގެ ޓޫރިސްޓް ވިސާ ފީއެއް ނަގާނެކަމަށް އެ ޑްރާފްޓް ގައިޑްލައިންގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ނިއު ނޯމަލްގެ ހާލަތުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ނެތްކަން ދައްކާ ޓެސްޓަކާއި އެކުގައެވެ. އެގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއާޕޯޓެއްގައި ގިނަވެގެން ހަތްދުވަސް ކުރިން ހައްދާފައިވާ ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއްގެ ނެގެޓިވް ނަތީޖާ، ނުވަތަ ގިނަވެގެން ދެހަފްތާ ކުރިން ހައްދާފައިވާ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓެއްގެ ޕޮޒިޓިވް ނަތީޖާ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

50%

50%

0%

1 ކޮމެންޓް

ރަނގަޅު

ހަބަރު