ADS BY VOICE

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބޭންދުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 week ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ހަމައެކަނި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުގައި ބޭންދުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މީސް މީޑިޔާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ އަމިއްލަ އަތްޕުޅުން ލިޔުއްވާފައިވާ ނޯޓެއްގައެވެ. 

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަމަލުފުޅުތަކާއި ޚިޔާލްތަކަށް ތާއިދުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބޭންދުމުގެ މާބޮޑު އިންސާފެއް ވިސްނިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެން ބުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ބަލާނެކަމަށް. އެކަން ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފަސްޖެހެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް"، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މަރު ކޮމިޝަންގެ މައްސަލަތައްވެސް ހަމަ މިފަދަ ކަމަށާއި، ކުރާން ބުނި ކަންތައްތައް ޖެހޭނީ ކުރަންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން ވަނީ ދެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު ރައީސް ޔާމީނަށް އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާކީ ޓްވީޓްތައް ރީޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު