ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް އެދި ޖާބިރު ގަރާރެއް ހުށަައަޅުއްވައިފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަންކޮށްދީ އެމަނިކުފާނުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ގޮވާލައްވާ ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ގަރާރެއް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި ގަރާރު ހުށައަޅުއްވަމުން ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ބަލިމަޑުކަން އައިސް މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހުއްޓި، އިޤްތިސާދު ހީނަރުވެ ރައްޔިތުން ބިކަހާލުގައި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަގުތުން ޖަލުން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ. 

އަދި އެމަނިކުފާނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން މިވަގުތު ހޯއްދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަކީ މިވަގުތު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވަނީ ޗައިނާއާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި އޮތުމުން މިދެގައުމުގެ އެހީތެރިކަން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖެ މިހާލަތުން އަރައިގަންނަން ރައީސް ޔާމީނަށް ހޯއްދަވައި ދެއްވޭނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ޖާބިރު މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު