ADS BY VOICE

ރަށެއްގެ މަލަމަތީގެ ދުވަސްވީ ގަސް ކަނޑާލައިފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރ.އިނގުރައިދޫގައި ހުރި ގިނަ ދުވަސްވީ ގަހެއް ކަނޑާލައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ވޮއިސްއަށް އެރަށުން މައުލޫމާތުދިން ބައެއް ފަރާތްތަކަކުން މިއީ އިނގުރައިދޫގައި ހުރި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ގަސްކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށާއި، މިގަހަށް ސަތޭކަ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައި ވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށެވެ.

މިފަދަ ގިނަ ދުވަސްވީ ގަހެއް ކަނޑާލާފައިވަނީ އެރަށު ކައުންސިލާއި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދައާއި އެކުގައިކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ހަސަން ވިދާޅުވީ މި ގަސް ކަނޑާލަން ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، ނަަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން އެކަން ލަސްވެގެން ދިޔައީކަމަށެވެ. އަބްދުﷲ ވަނީ މި ގަސް ކަނޑާލަން ޖެހުނު ސަބަބުތައް ތަފްސީލްކޮށް ކިޔައިދެއްވާފައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ މި ގަސް ހުންނަ ސަރަހައްދުން މީގެ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާއިރު، މިފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ގަހާއި ގުޅިގެން ބަައެއް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ނިކަގަހުގެ މޫތަކުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދަތިތައް ދިމާވަމުންދާކަމަށް ވަނީ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިއީ ވާރޭ ވެހޭ މޫސުމް ކަމުގައިވާއިރު މިގަހުން ފައިބާ ފަތްތަކާއި ގަހުގައި އުޅޭ ވާތަކުގެ ސަބަބުން ކައިރީގައިވާ ގެތަކުގެ ފުރާޅު ހަޑިވެ، ފެން ނެގުމަށްވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ގަސް ކަނޑާލަން ޖެހުނީ އިތުރު ގޮތެއް ނުފެނުމުންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަށްރަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ދުވަސްވީ ގަސްތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ތިމާވެށީގެ ދިފާއުގައި ގިނަ ވައުދުތަކެއްވުމަށްފަހު ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން އަންނަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތައް ތިމާވެއްޓާއި، ދުވަސްވީ މިފަދަ ގަސްތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަނޑަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިކަންކަމުގައި ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބަހެއްލިބިފައިނުވިނަމަވެސް، ގަސް ކަނޑާލާފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ދިން ހުއްދައަކަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ވަނީ ރ. އަތޮޅު ފައިނުގައި އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާޕޯޓް، ގަސްކަނޑަންޖެހޭކަމަށް ބުނެ އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކެންސަލްކުރައްވާފައެވެ. 

66%

0%

33%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު