ADS BY VOICE

ޝިޔާމްގެ މައިބަދައިގައި ވަނީ ރެނދުލާފައި، ހަތަރު ހަފްތާ ބެޑްރެސްޓް ކުރަން ވަނީ ލަފާދީފައި: ޕީޕީއެމް

- 1 month ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހުން އޮތް ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ މައިބަދައިގައި ރެނދުލާފައިވާކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)އިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޕީޕީއެމްގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ ޝިޔާމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ހެދި ސްކޭނުން މައިބަދަ އަދި މޭކަށިގަނޑުގައި ރެނދުލާފައިވާކަމަށް ދައްކާކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވާކަމަށެވެ. ހީނާ ވިދާޅުވީ މެންބަރު ޝިޔާމް މިހާތަނަށް ދެފަހަރެއްގެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ހަތަރު ހަފްތާ ވަންދެން ބެޑް ރެސްޓް ކުރެއްވުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީސް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިޔޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމްގެ ނަން ރިޔާސަތުން އިއްވާ އެބޭފުޅާ ނެރުމަށް ސާޖެންޓް އެޓް އާމްސް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު، މަޖިލީހުގެ ބައެއް އެހެން މެންބަރުން ވަނީ ޝިޔާމް ކޮއްޕާ ހައްދަވާފައެވެ.

އަދި އެވަގުތު ގިނަ ބަޔަކު އަޑުގަދަކޮށް ބައެއް މެންބަރުން ޝިޔާމްގެ ގައިކޮޅުގައި އޮޅުލައިގެން ތިބިތަންވެސް ފެނެއެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޝިޔާމްގެ ގަމީސްވެސް ވަނީ އިރައިގެން ގޮސްފައެވެ.

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު