ADS BY VOICE

އަނެއްކާވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގެ މައްޗަށް ސިއްހީ އިހުމާލުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަށް އިހުމާލުވަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ގިނަވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަނެއްކާވެސް އިތުރު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެގޮތުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިހުމާލުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު އެތްލީޓް ޑރ.ހުސައިން ހަލީމް (ކުޑަ ހުސައިން)ގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ނަގަން ޖެހުނު މައްސަލަ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެބޭފުޅާ ވަނީ މީސް މީޑިޔާގައި ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން މެއި 27ވަނަ ދުވަހުގައި ދަރިފުޅުގެ ގައިގެ ގުނަވަނެއްގައި ރިއްސާތީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަރޖެންސީއަށް ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ކުޑަހުސައިން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެވަގުތު އެތަނުގައި ހުންނެވި ޑޮކްޓަރ ދަރިފުޅު ބެއްލެވުމަށްފަހު، މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ބޭސް ދިނުމަށްފަހު ފޮނުވާލިކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު 30މެއި ވީ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ރިއްސުން ބޮޑުވެ ދުޅަވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ދަރިފުޅާއި އެކު އަނެއްކާވެސް ޑރ.ހުސައިން އިމަރޖެންސީއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެފަހަރު ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ހުސައިންގެ ދަރިފުޅުގެ ހާލަތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ސްކޭނެއް ހައްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވިކަމަށް އެބޭފުޅާ ލިޔުއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ސްކޭނެއް ނެހެދޭނެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވެ، ޓެސްޓް ހެދިކަމަށް ހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނުލިބުނަސް އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ނުވައެއް ޖަހާކަށްހާއިރު ސްކޭން ހެއްދޭނެތޯ ބައްލަވާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވިކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެއަށްފަހު ދެފަރާތުގައި ދެމެދު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުން ގެއަށް ގޮސް ނިދާލުމަށްފަހު އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ނުވައެއް ޖަހާކަށްހާއިރު އަނބުރާ ހޮސްޕިޓަލަށް ހުސައިން އާއި އެބޭފުޅާގެ ދަރިފުޅު އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ހެނދުނު ދިއުމުން ކޮވިޑް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ޓެސްޓް ނެހެއްދޭނެކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން އެންގިކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުސައިންގެ ދަރިފުޅުގެ ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބުނީ އެރޭ އަށެއް ޖަހާކަށްހާއިރުގައެވެ.

އެއަށްފަހު މެއި 31ވަނަ ދުވަހުގައި ސްކޭނެއް ހެއްދުނެވެ. އެހެނަސް އޭރު ވަނީ ވަގުތު ފާއިތުވެފައެވެ. ހުސައިންގެ ދަރިފުޅުގެ ގުނަވަނަށް އިޔާދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައި ވުމުން، ޖެހުނީ އޮޕަރޭޝަން ކުރާށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެބޭފުޅާ ވަނީ ފަރުވާ ކުޑަ ކުރި ޑޮކްޓަރުންނާ މެދު ދައުވާ ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު