ADS BY VOICE

އެސްޓީއޯއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް އުކާލަނީ!

- 1 month ago 10 - އިނާޒް މޫސާ

އެސްޓީއޯއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް އުކާލަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ރާއްޖެއަށް މި ބާވަތްތައް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިލާންޖެހި، އަގުތައް އިންތިހާއަށް އަރާފައިވެއެވެ. މިއާއެކު އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ވަނީ މޭ 15 ވަނަ ދުވަހު 26 ޓަނުގެ ފިޔާ، 14 ޓަނުގެ އަލުވި ރާއްޖެއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާފައެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ފިޔާ އަލުވި އަދި ބިސް އުކާލަމުން ދާ ސަބަބު ހޯދުމަށް އެސްޓީއޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލްއަށް ގުޅާލުމުން ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ އެ ކުންފުނީގެ ބަހެއްވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

ވެމްކޯގެ އޮފިޝަލްއެއް ވޮއިސް އަށް ކިޔައިދިންގޮތުގައި އެސްޓީއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޮތަކަށް މިފަހުން ކުނިވެފައި ހުންނަ ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި ގެންނަމުން ދާތީ ކުނި ވާޒާތުގެ އެއްޗިސް އުފުލާ އުފުލި ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް މިހާރު ކުނި އުފުލަމުން އަންނަކަމަށެވެ.


ވޮއިސް ގެ ނޫސްވެރިން ވެމްކޯ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ވަގުތުވެސް އެސްޓީއޯގެ ބޮޑު ޕިކަޕެއްގެ ކުނިވެފައި ހުރި ތަކެތި ގެނެސްފައިވާތަން ފެނިފައިވެއެވެ. އަދި ވެމްކޯ އުފުލި ފުރިފައިވަނީ އެސްޓީއޯއިން ގެނެސްފައިވާ ކުނިންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އިޤްތިސާދީގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެ، ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މި ފަދަގޮތަކަށް ބޮޑު އިސްރާފެއް ވެގެން ދިޔުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހިލޭ ރަށްރަށް ނުވަތަ ފިހާރަތަކަށް ބަހާލުން މި ހާލަތުގައި އެއީ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިން މިތަކެތި ކުނިވަންދެން ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މީސް މީޑިއާގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

0%

36%

63%

10 ކޮމެންޓް

އަމްރު އިސްތިއުފާ! އީސްޓޯރު ފޭލް. ސިމެންތި ސަޕްލައި ހަމައެކަނި ރައްޓެހިންނަށް ސީދާ އަމްރުއާ ގުޅާލީމާ. ހޯލްސޭލް ފޭލް. ފާމަސީ ފޭލް. ރައީސް ސޯލިހު، މީނާ ވަކިކުރައްވާ!

އަމްރު އިސްތިއުފާ

ނާޤާބިލް ކަން ހުރިހާ ދިމާލަކުންވެސް. އަމްރު އަކީ އެކްޓިވިސްޓެއް. އޭނައަށް ކޮން ކުންފުންޏެއް ހިންގޭނީ

މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި ވިއްކަން ޖެހޭތަ؟

އެސްޓީއޯ މުވަޒަފުން ލައްވައި ކޮމެންޓް ކުރުވަނީ އޯ އަމްރު

އެސްޓީއޯ އިން ތީގެ ހަގީގަތް ސާފުނުކޮށް ހަބަރު ޖެހީމަ ވަރަށް ދެރަ. ރައްޔިތުންނާ އެކީ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް އެއީ. ދެން މިދުވަސްކޮޅުގެ ގޮތުންވެސް ތިތަކެތި ނުވިކޭނެނު. އެހެންވީމަ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށްވާނީ ހަމަ އުކާލުންހެން ހީވަނީ.

އަޅެދެން ކުނިވީމަ އުކައެއްނޫންތަ ލާނީ؟ އަންތަރީސް ވެއްޖެ. ރައްޔިތުން ނުންތަ ބަނޑަށް ޖެހިދާނެތީ ހޭބޯނާރާ ހަޅޭއްލެވީ. ދެން އިތުރަށް ގެނައިމަވެސް ގޯސްވީ ދޯ. ސަލާމަތެއް ނެތެއްނު.

މި ބާވަތުގެ މުދަލަށް ކިޔަނީވެސް ޕެރިޝަބަލްގުޑްސް އެހެންވީމާ މިތަކެތި ގުދަނުގައި ހުއްޓާވެސް ހަލާކުވާނެ މިތަކެތި ހަލާކުނުވާނެ ފުރިޖުކޮށްފަ ބެހެއްޓީމަ އޭރުން ހަލާކުވުން ވަރަށް ކުޑަވާނެ އެކަމަކު އަގު އިންތިހާޔަށް ބޮޑުވާނެ. ފެންޓަސީ އާއި ސީގަލް އަށް މިނޫހުގެ ނޫސްވެރިން ވަދެލުން ރަގަޅު. އަގު ތައް ބަލާލަން. ކިލޯއިން އަޅުގަޑުމެން ގަންނަ ތަކެތީގެ އަގު ޖަހާލާފަ އެހުންނަނީ ގުރާމުން

ހަބަރު