ADS BY VOICE

ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ޑރ.ވަހީދު ފެނުމުން ބާޣީއަށް ގޮވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 4 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ފެނުމުން ބާޣީއަށް ގޮވޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް 2012ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކޮށް، އިންތިޚާބު ނުވެ ރައީސްކަން ކުރެއްވިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދެކޭކަމަށް އެމަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. 

"އެެހެންކަމުން ވަރަށްގިނަ ދިވެހިންނަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފެނުމުން ބާޣީ ގޮވޭ"، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭ އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އުސްފަސްގަނޑު ސަރަޙައްދު މަގުމަތިން އިބްރާހީމް ޖައުފަރު، ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކަކުން އަދި “ބާޣީ” ގެ ނަމުން ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަށް މުޚާތަބުކުރައްވާފައިވަނީ، އޭނާއާ ދިމާއަށް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ވަނަމަކުން ގޮވައި މުޚާތަބުކުރެއްވުމުން އުފެދުނު ޒުވާބެއްގެ ތެރެއިންކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ހަމައެކަނި ބަސްތަކަކުން މުޚާތަބުކުރެވުނުހިނދު، “ޖިސްމާނީ ޙަމަލާއެއް” ދީފިކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ޓްވީޓްކުރެއްވުމަކީ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވިކަމެއްކަމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

4 ކޮމެންޓް

މީނަ ބުނެފިއްޔާ ކޮއްމެ ވާހަކައެއް ވެސް ތެދު މި މީހުންހާ ނުލަފައެއް ނުވާނެ އެއްމެނެއް.

މޮޔައެއްގެ އަތަށް ތިއޮތީ ކަނޑިއެއްދެވިފައި އެންމެ ފަހުން އަމިއްލަ ގަޔަށްވެސް ހަރާނެ

ގޮތެއް ފޮތެއް ހުރި މީހަކު ނުގޮވާނެ...

މިފެންނަނީ އަންނިގެ އަސްލު ފެންވަރު

ހަބަރު