ADS BY PIZZA KITCHEN

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ މަޖިލިސްގެ ސަމާލުކަން ނުލިބުނު، މިއަދުގެ ޖަލްސާ އެކްޓިވިސްޓް ޖައުފަރުގެ ދިފާއުގައި

- 7 months ago 8 - އިނާޒް މޫސާ

މާލޭ ގެސްޓަހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި 11 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް މިކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އަންނަ އިރު މަޖިލިސްގެ ސަމާލުކަމަށް މިމައްސަލަ ނުލިބި، މިއަދުގެ ޖަލްސާ މަޖިލިސް ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ޖައުފަރުގެ ދިފާއުގައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ހުށަހެޅި މި ކުއްލި މައްސަލައަށް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެންބަރުން ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ކުޑަ ކުދިން ރޭޕް ކުރުމާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިރު މިފަދަ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް މަޖިލިސް އަށް އެޖެންޑާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މަޖިލިސް އަށް ދަނީ މިފަދަ ސިޔާސީ ކުއްލި މައްސަލަ ތަކާއި، ޤަރާރުތަކުން ވަގުތު ބޭކާރުކުރަމުންކަމަށް ގިނަ އާންމުން އަންނަނީ މީސްމީޑިއާގައި އަޑު އުފުލަމުންނެވެ.

މަޖިލިސް މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަށް އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް "ބާޢީ" އަށް ގޮވި މައްސަލަގާއި އެކްޓިވިސްޓް ޖައުފަރުގެ ދިފާއުގައެވެ.

މަގުމަތީގައި ކުރެވުނު ފުރައްސާރައެއްގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސް ކުރެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް މަޖިލީހުން ވަނީ ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ވާހަކަދައްކަފައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުހަނު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ނަފުރަތު އުފެދޭ އެތަކެއް ވާހަކަތަކެއް މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި ވަނީ ދެކެވިފައެވެ،

އެމްޑީޕީންގެ މެންބަރުން މިފަދައިން ކަންތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، މަޖިލިސް ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ "ލާދީނީއޭ" ނަޝީދަށް ނިސްބަތްކޮށް ގޮވި މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފޮނުވާފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
8 ކޮމެންޓް

ކެރަފާ އާއިލާ އަށް ބަޣާވަތް އެއީ ވަރަށް އާ އެއްޗެއްދޯ

ނޮވެމްބަރ 88 ގެ ބާޣީން މަތީދަރަޖަ

މަޖިލިސް އަކީ ނަޝީދު ކުރާ ޓުވީޓު ޝަރަހަ ކުރަން އޮންނަތަނެއްތަ؟

މަގުމަތިން ނަޝީދު ފެނުނީމަ ލާދީނީ އޭ ގޮވީމަ އެކަލޭގެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މަލާނީ ޖަލަށް. ކޮން އިންސާފެއް!

އޭން އެގޭއެއްޗަކީ މި ގައުމުގަ ބާގީންނަށް އޮތް ދަށު ދަރަޖަ

ހަބަރު