ADS BY VATHIYARA

އާާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލްގެ ސަބަބުން މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ބުނެފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދާދިފަހުން ހުށައެޅުނު އާާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލްގެ ސަބަބުން މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގަށް އުނިކަމެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެ ޖަމްއިއްޔާއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނީ މިހާރު ހުށައެޅިފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލް 2020 އަކީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ބިލެއްކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިބިލުގެ 41 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން، މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގަށް ނޭދެވޭ ބޮޑު އަސަރުތަކެއް ކުރާނެކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ.

އެ ބިލްގެ 41ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގައިވާ ގޮތުގައި އެ ގާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހިނދަކު، ވަކި ގާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް މުއްދަތެއް ނުވަތަ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހާލަތުގައި، އަދި އެގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ނުވަތަ ތާރީހު ދިމާވަނީ، އެގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތާ ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަންކުރުމަށް އެގާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނުވަތަ ތާރީހަށް އަމަލުކުރަން، އެގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މެދުކެނޑިގެން ދާނެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނީ މިމާއްދާގެ އެއް ނަތީޖާއަކީ މައުލޫމާތު ހޯދާލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޖެހުން އާންމު ސިއްހަތުގެ ނުރައްކާ އިއުލާނުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައާއި އެހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ 60 ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީހާ ހަމައަށް މެދުކެނޑިގެން ދިއުންކަމަށެވެ. މިހެންވުމުން މައުލޫމާތު ހޯދާލިބިގަތުމުގެ ހައްގު މިމުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުއްޓި ރައްޔިތުންގެ މިހައްގަށް ވަރަށްބޮޑެތި އަސަރުކުރާނެތީ އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"މި ޖަމިއްޔާއިން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން މަދުވަގުތުކޮޅެއްގައި ނުވަތަ ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނު ނަމަވެސް، އާއްމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ ހާލަތަކަށް ދިޔައީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އަދި މިހާރުގެ ހާލަތުގައިވެސް، މައުލޫމާތު އެއްކޮށް އެމައުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކޯވިޑް-19 އާ ސީދާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތައް ދެމުންދާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް މިވަގުތުވެސް ތިބޭނީ އެއިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހާލަތެއްގައި ކަމަށްވެސް ގަބޫލޫކުރެވެއެވެ"، ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ވަކި މުއްދަތެއްގައި ކުރުން ލާޒިމުކުރާ ހުރިހާކަމެއް ހިމެނޭހެން އެކަންކަން ފަސްކުރަން އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލް 2020ގައި އޮތުން މުހިއްމުކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރެންސީން އިތުރަށް ބުނީ މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ސިޔާސަތަކީ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން އެކުލަވައިލާ ސިޔާސަތުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެ، ދައުލަތަށް ކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުވެ، ސައްހަ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ހާމަކަން ދަށްވާނަމަ މިބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވާނެއެވެ. ވުމާއެކު، މިފަދަ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުގެ ހައްގު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު