ADS BY PIZZA KITCHEN

ޔޯގާ ހެދީމާ ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވެވޭކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިއުލާންކުރައްވައިފި

- 6 months ago 1 - އަމްރު ރއ

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑްބަލީން ރައްކާތެރިވުމަށް ސައިންޓިސްޓުންނަށް ނުހޯދޭވަރުގެ އާ ހޯދުމެއް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮވިޑްވައިރަސްއާއި ދެކޮޅަށް ހަގުރާމަކުރާ ދިފާއީ ސެލްގެ މަސައްކަތް ފެށިގަންނަނީ ޔޯގާއިންކަމަށް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާލެއް ހަލުވިކަމާއި އަދި އެބަލިމަޑުކަމާދެކޮޅަށް އެގައުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ފަގީރުކަމުގައި ހަނާވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިއީ ވަރަށް އަގުހުރި ހޯދުމަކަށްވާނެއެވެ.

" ކޮވިޑް 19 އަހަރެމެންގެ ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ހަމަލާދެނީ.... އަހަރެމެންގެ ނޭވާލާ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ވެގެންދަނީ " ޕްރަނަޔަމާ – މިއީ ޔޯގާގެ އެކްސަސައިޒެއް" ނޭވާލުމަށް މިހަދާ އެކްސަސައިޒުން. މިކަން އަހަރެމެން ކޮންމެދުވަހަކު ކުރަންވީ. ޔޯގާގެ ވަރަށް ގިނަ އެކްސަސައިޒުން ނޭވާލާނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ" އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވިކަމަށް އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ. މޯދީ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތާގައި ތިބި ކޮވިޑް ބަލިމީހުންނަށް ޔޯގާއިން ހެޔޮނަތީޖާ ފެންނަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ޔޯގާއިން ކޮރޯނާ ބަލިމަޑުކަމުގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދޭނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިޔާގައި ހިންދީން ޔޯގާކުރަމުންދިޔަޔަސް ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަން ފަތުއަޑުކިޔާފައި އެގައުމުގައި ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. މިހާރަކަށްއައިސް ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ކޮވިޑް ބަލިޖެހޭ ދުވަހެކެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ މިއާހޯދުން އިއުލާންކުރީ އިންޑިޔާއިން އޮރިޖިނޭޓްކޮށްގެން ފާހަގަކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޯގާ ދުވަހާއި ދިމާކޮށެވެ. މިހޯދުމުގެ މޮޅުކަން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުންދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ. އިންޑިޔާގެ ޕީޓީއައިގައި ވާހަކަދެއްކެވި މައިސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާގެ މޯދީގެ މިޒައާމަތުގައި ޔޯގާއިން ކޮރޯނާ ބަލިމަޑުކަމާއިދެކޮޅަށް ހަގުރާމަކރުމުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް އެހީތެރިވެދީފިކަމަށެވެ. ޔޯގާކުރާ މީހުންނަށް ކޮރޯނާބަލި ޖެހުމުގެ ޗާންސް މާބޮޑަށް ކުޑަވާކަމަށް އޭނާ ޔަގީންކަމާއެކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޯގާއަކީ އިންޑިޔާގެ ހިންދީ ދީނުގެ އަޅުކަމެއްގެގޮތުގައި އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަކަމެކެވެ. މިޒަމާނަށް ކަސްރަތެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައި އެކިގައުމުތަކަށް ޔޯގާ އެކްސްޕޯޓްކުރަމުންދިޔަޔަސް އޭގެފޮރުވިފައިވާ އެއްޗަކީ ހިންދީ އަޅުކަމަށް ނޭގުމެއްގެތެރެއިން ގެންގޮސް އެހެންމީހުންގެ ހިތުގައި ލޯބި އުފެއްދުމެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައިވެސް ޔޯގާއަށް ވަރަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ދިވެހިންކޮޅެއް މިހާރު އުޅެއެވެ.

ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މިހާމަކުރެއްވި ހިންދީދީނުގެ ތިއޮލޮޖިކަލް އެކްސަސައިޒާއިމެދު ސައިންޓިސްޓުން މިހާތަނަށް އަދި އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. ޚުދު އިންޑިޔާގެ ހެލްތު އެކްސްޕާޓުންވެސް ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ޔޯގާކުރަން ބާރެއް ނާޅައެވެ. އެކަމަކު މޯދީގެ މިފިލޯސަފީން އިންޑިޔާގެ ހިންދޫންގެ ދީނީ އަގީދާ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ބާރުލިބިގެންދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އެމީހުންގެ ބޮޑުވަޒީރަކީ ދީނަށް މާބޮޑަށް ލޯބިކުރާ މީހަކަށްވުމުގެ އިހްސާސް ކުރެވި އަތްމަތި ހުސްވެ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުން ހާންތިވަމުންދާ ހިތަކަށް ކުޑަފިނިކަމެއް ލިބި، އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން މިބަލިމަޑުކަމުގައި އިންޑިޔާގެ ފަގީރުންނަށް އަޅާލިގޮތާއިމެދު އުފެދިފައިވާ ރުޅިވެރިކަމަށް ކުޑަމިންވަރެއްގެ ފިނިކަމެއް ލިބޭގޮތް ދިމާވެދާނެ ތޯއްޗެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ނޫުން ތި އޮތީ މި ގައުމުގާ ލާދީނީ އަޅުކަން ތައް ފަތުރާލަން.

ހަބަރު