ADS BY VOICE

ރައްޔިތުންގެ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ، ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ނިކުމެއްޖެ!

- 2 weeks ago 20 - އިނާޒް މޫސާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ހިޔާ ފްލެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވުމާއި އެކު ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރައީސް ޞާލިހް އިއްޔެގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ އެ ފްލެޓްތައް ބޭރުން ބަލާލައި، އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ފޮޓޯ ނަގަން ރީތިވީ ނަމަވެސް އެއީ މީހުން ދިރިއުޅެން ރަނގަޅު ތަންތަަންކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނަށް ބަދަލުވާ ފަރާތްތަކުގެ 80 އިންސައްތަ މީހުންވެސް އެފަދައިން ގަބޫލުކުރާނެކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެތަނަށް މީހުން ވަންނައިރު ޓައިލްސްއާއި ދޮރެއް ނުހުންނާނެކަމަށާއި، އެތަނުގެ ހާލަތު ދަށްވުމުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

ޑރ.މުއިއްޒު "ވޮއިސް" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން އަޅުއްވަން ފެއްޓެވި ފްލެޓްތައް ލިބޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ނިމި، ފްލެޓްތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފުލީ ފަރނިޝްކޮށް ނިންމާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ވަރަށް އޮތް މަޝްރޫއުއެއް ކަމަށެވެ.

އެފަދަ މަޝްރޫއުއަކަށް މި ސަރުކާރުން ހައްދަވަމުން ގެންދަވާ ގޮތްތަކުން އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ދެރަ ނިކަމެތިކަން ލިބިގެންދާކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ފްލެޓް އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ 2 ލޯނެއްގެ އެހީގައިކަމަށާއި، ދެވަނަ ލޯނު ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރު ނިމުނު އިރު ހަމަ ޖެހިފައިވަކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދެވަނަ ލޯނަކީ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ލިބޭ ލޯނެއްކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓް ލިބޭ އިރު ހުންނާނީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްގެ މައްސަލާގައި މި ސަރުކާރަށް ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާއިރު، ހިޔާ ފްލެޓް ހަވާލުކުރެވޭނެ ތާރީހްއަކާމެދު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ރައީސް ޞާލިހް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއްނުވެއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މިކަމުގައި ސަރުކާރުން އުޒުރު ނުދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހްގެ ވާހަކައާއި ގުޅިގެން މިއަދު ސަރުކާރުން ވަނީ ނޫސްވެރިނަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހިޔާ ފްލެޓް ދައްކާލާފައެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން އަންނަނީ ހިޔާ ފްލެޓް ގެ ޒިޔާރަތާއި ގުޅިވައިގެން ފްލެޓްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައި ރިޕޯޓާއި ހަބަރު ޝާއިއު ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގައި މިރޭ ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ހަބަރެއްގައިވަނީ ހިޔާ ފްލެޓް އަލިފާން ފޮއްޓެއްގެގޮތުގައި ސިފަކޮށް، ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް ކަމަކަށް ރިޔާއަތްނުކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ޒިންމާއަކީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިއަދު ޕީއެސްއެމްއިން އަންނަނީ ރައީސް ގެ ބަސްފުޅަށް ބާރުދީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ހަބަރު ފަތުރަމުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑީއާ މި ދަރަޖައަށް ވެއްޓުމުން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާ މިންވަރު ހާމަވާކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިސޯރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. 

55%

11%

33%

20 ކޮމެންޓް

ޕީއެސްއެމް ރާ ޓީވީ އަށް ދުލެއް ނުކުރޭ. ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅޭ ގޮތައް ޚަބަރުތަކާ ރިޕޯޓްތައް ގެނެސް ދިނުމުގައި ހައްދު ފަހަނަ އަޅައިފި. ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ފައިސާ ނަގައިގެން ފެއިލްވެފައި އޮތް ސަރުކާރެއްގެ ޕްރޮޕަގެންޑާ މެޝިނަކަށް ޕީއެސްއެމް ވެއްޖެ. އަލީ ޚާލިދު ކަލެއަށް ތިޔަ ކަމެއް ނުވި. ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވެންޏާ އިސްތިއުފާ ދީ

ވޮއިސް ތިކުރަނީ ވަކި ކޮންކަމެއް މުއިއްޒު މެން ހޭވި ހަޑި ފޮރުވަން ތިމަސައްކަތް ކުރަނީ. ޕީއެސް އެމް . ވޮއިސް ނަމުގެ ތަފާތެއް އުޅެނީ ،،"ކަން" ކުރަނީ ހަމަ އެއްގޮތައް.: ބޯހަލާކު.

ކޮބާ ތިމީޑޔާ ތިއޮތީ ހުސްދޮގުހެދުމުން މިނިވަންވެފަ ކޮޓަރިތަކުގެ ސައިޒު އެގިއްޖެއްނޫން ހީކުރީ 5ފޫޓު 7ފޫޓޭ ބުނީމަ މީހުންނަ އޮޅުވާލރވޭނެކަމަ ފުލެޓުގެ ސައިޒަކީ 10.5 ފޫޓު 9.50 ފޫޓު .

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޤައުމީ މީޑިޔާއެއް ދިވެހިންނަށް ލިބޭނީ ކޮން ދުވަހަކުން ބާވައެވެ.

ޕީ.އެސް.އެމް އެއްނޫން ރާއްޖެ ޓީ.ވީ ވެސް އެމަސައްކަތުގަ......ފްލެޓް ބޭނުންވެފަ ތިބިމީހުންނަން އެތަން އޯކޭ ދީބަލަ އަވަހަށް!!!!!

ދައުލަތުގެމީޑިއާ ބަލާނެބަޔަކު މިހާރަކުުނެތް

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގަ ތެދުވާކަށް ނުޖެހޭނެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ތެދުވަންޖެހޭނީ ރައްޔަތުންގެ ދިފާއުގަ ކަމަށް އަޅުގަޑުގަބޫލުކުރަނީ

މީނަ އަކީ އެމްޑީޕީ ފިކުރުގެ މީހެއް މީނަ ޖެހޭނެއެއްނު ޕާޓީގެ އަގު ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންނޫނީ ވަޒީފާ ގަނޑު ގެއްލި ހިނގައިދާނެވިއްޔަ.

ނާގާބިލް މީހުން ދައްކާނީހުސްބަހަނާ ހިޔާފުލެޓްގޯސް އެހެންވީއަރު ސަލްމާން މިސްކިތާ ރަންވޭއާ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓިލަ ނިމި ފަރުވާއެއްނުދެވޭ ކަންހަދާންކޮއް މިސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކަކީ ބިލާހަކައްވެ.މިނިމަންވޭޖާ ބޭސްފަރުވާ އާއި ގޭދަށުމަސްފެކްޓްރީ ހޯމްސްޓޭޑޮލަރު އިންޓަނެޓަރ ބޭރުގެމަސްބޯޓައް މަސްކިރާ ޑޮލަރުން އަގުދިނުންފަދަ ވައުދުތައް މިވަނީ ނަރުދަމާގެ ބޮޑުހޮޅިން ކަނޑައްބޭރުވެފަ ބަނޑުދިޔާވެ ރައްޔެތުންގެ ހަޖަމް ނުބާވާންފަށާފަ

ހާދަ ހައިރާން ވިޔޭ. ޢަބަދުވެސް އަހަރުމެން ބަލަނ ީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އެކަމު މިހާރު ޙާދަފޫސޭ. ތިސުރުހީ ފެނިފަ ހަމަހައިރާންވި. ގައުމުދެކެ ލޯބިވާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

ސާބަހޭ ވޮއިސް އަށް. ބަޔަކާ އަޅައިގަނެގެން އުޅުނަސް ތީ ބޮޑުވަރު.

ވޮއިސް ވެސް ތި އޮތީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ނޫހަކަށް ވެފައެއްނު!

ބްރޯ އަދުތޯ ހޭލެވުނީ... ބަލަ ޔާމީނު ވެރިކަމުގަވެސް ތިޔަ ދައުލަތުގެ މީޑިއާގަ އަހަރުމެން މަސައްކަތްކުރީ ޔާމީނާއި ސަރުކާރު އަދި ޕީޕީއެމް ކުރިއަރުވަން. ދެން މިއަދު އަދުގެ ސަރުކާރު އެމީހުން ޕްރިމޯޓްކުރީމަ ބްރޯމެންގެ ވޮއިސް ކެނޑެނީތަ؟ ފޮލޯވާސްކޮޅެއް ހޯދާލަނީ ދެއްތޯ؟

ކުއްޔަށްދޭ އެއްވެސް އެޕާތުމެނޓެއްގާ ބޮދު ބޮޑު ސިންގާ ސިޓިންރޫމަކާ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ސިނކު ތަކާ 3 4 އެނދު ބަހަޢްޓާނެ ކޮޓަރި ތަކެއް ނުހުރޭ، އަބަދާ އަބަދު މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް ހީ ނުކުރާތި! ދެން ތި އަލިފާންފޮށިތައް ބޭނުންވި މީހުނަށް ދީބަލަ، ދޭން ނުކެރިގެނ ތި އުޅެނީ ކީއްވެ؟ ތިމާމެން ގައުމަށް ރައިއްޔަތަތަކަށް ކަމެއް ކޮށް ނުދޭތާނގަ ކަންތައް ކޮށްދެއްވި ރައީސްގެ ހިދުމަތް ރައިއްޔަތުން މަހުރޫމު ނުކޮށް ބަލަ.

ނަންވާނީ އަބަދު ވެސް ކުރީގެ ސަރުކަރު، ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ، ޗެނަލް 13، ރާއްޖެ ޓީވީ ފެއްވަރައް ވެއްޓުނީ .. ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ އިން ޙަބަރު ގެންނަންވާނީ ފެކްޓައް ބަލައިގެއް، ވަކި އަތަކައް ޖެހިގެނެއް ނޫން .. ސަރުކަރުގެ ކުއްފުއްޏަކަސް.. ރައްއިތުން މުސާރަ ދޭ ތަނެއްތީ .މިހެއް ވެގެން ނުވާނެ ، ޕީއެސް އެމް ގެ ވެރިން މީ ތައްކޮލެއް ބޮޑުވަރު.. ކޮބާބާ މިނިވައް ނުވެގެއް އުލުނު އިއްބެ އައި ޤަމް.. ހަހަހަ..

މިނިވަންކަން މި ފެންނަނީ ދޯ. ސާބަސް. އަހަރުން ކަނެއް ނޫން އަދި ޕީއެސްއެމް އިން ބުނާ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން

ވެއްޓުމުގެ އަލާމާތް

ހަބަރު