ADS BY VOICE

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ޓަވަރެއްގައި އުޅޭނެ މީހުންގެ އަދަދު ރައީސްއަށް އޮޅިވަޑައިގެންފި

- 2 weeks ago 12 - ޝަފްރާޒް އހ

އިއްޔެ ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް، ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުވުމުގައި "ވޮއިސް" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ޓަވަރެއްގައި 5000 ވަރަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY ORCHID

މިއަދަދު މިއީ އަސްލު އަދަދާއި ވަރަށްބޮޑަށްވެސް ތަފާތު އަދަދަކަށްވާތީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މީސް މީޑިއާގައި ރައީސް ޖެއްސެވި ހިސާބަށް ފާޑު ކިޔާފައިއެވެ. އެހެންކަމުން ހިޔާ ފްލެޓްގެ ހަޤީގަތަށް ބަލާލަންޖެހެއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓު ތަކުގައިވަނީ މިހެންނެވެ. ޖުމްލަ ހުރީ 16 ޓަވަރެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުޅެނީ ދެ ޑިޒައިނެކެވެ.

ފުރަތަމަ 10 ޓަވަރުގައި ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި ހުންނާނި ދެ ކޮޓަރީގެ 392 ދެ އެޕާޓުމަންޓެވެ. ކޮންމެ އެޕާޓުމަންޓެއްގައި 6-4 މީހުން އުޅޭނަމަ އެއް ޓަވަރުގައި އުޅޭނީ 2352-1568 މީހުންނެވެ. މި ޓަވަރު ތަކުގައި ހުންނާނީ 3 ލިފްޓެވެ.

ބާކީ ހުރި 6 ޓަވަރުގައި ހުންނާނީ 2 ކޮޓަރީގެ 490 އެޕާޓުމަންޓެވެ. ކޮންމެ އެޕާޓުމަންޓެއްގައި 6-4 ވަރަކަށް މީހުން އުޅޭނަމަ ޓަވަރެއްގައި އުޅޭނީ 2940-1960 މީހުންނެވެ. މި ހަ ޓަވަރުގައި ހުންނާނީ 4 ލިފްޓެވެ.

ލިފްޓު ތަކުގެ ސައިޒަށް ބަލައިލާއިރު މިއީ އާއްމުކޮށް މާލޭ ގެތަކުން ފެންނަ ލިފްޓާއި ހިލާފަށް އެއްފަހަރާ 14 މީހުންނަށް އެރޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ލިފްޓަތެކެވެ. މިވަރު ލިފްޓު ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިފައި ހުންނާނީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. މި ލިފްޓުތަކުގެ ސްޕީޑަށް ބަލާއިރު އެންމެ މަތިން ތިރިއަށް އަންނަން ނަގާނީ 35 ސިކުންތެވެ. ޓަވަރެއްގައި ހުންނަން ޖެހެނީ ކިތައް ލިފްޓުކަން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ މީހުންގެ އަދަދާއި، ލިފްޓުގެ ބޮޑު މިނާއި، އޭގެ ސްޕީޑު އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތަށް ބަލައި ކަނޑައަޅާ އެއްޗެކެވެ. ހިޔާ ފްލެޓުގެ މަޝްރޫއު ގައި ބޭނުން ކޯށްފައިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސްޓޭންޑާޑެވެ.

ޓަވަރެއްގައި 5000 މީހުން އުޅޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅު ވި އިރު މިހިސާބުތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ދިމަލެއް ނުވެއެވެ. އަދި 5000 މީހުން އުޅޭނެ ކަމަށް ބަލައި ލިފްޓަށް އަރަން 2 ގަޑިއިރު ކިއު ލައިންގައި ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުންވެސް ދިމަލެއް ނުވެއެވެ. އެއްބަޔަކު މީސް މީޑިއާގައި ވިދާޅުވަނީ ރައީސް އިތުރުފުޅެއް ނަހައްދަވާނެ ކަމަށެވެ. އެވާނީ އޮޅިވަޑައިގަތީ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

12 ކޮމެންޓް

ނޫސްވެރިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމުން ނިމިގެން އައިސް އެހެންވީމަ ނޫސްވެރިންނަށް ސުވާލުކުރާކަށް ނޭގޭނެތާ

އެއްރޫމް ގެ ފްލެޓްތައް ކޮބައިބާ؟ އެއްރޫމްއަށް ލީމީހުންނައް ލިބޭގޮތައްބާ އޮތީ؟ އެއްރޫމްއަށް ލީމީހުންގެ ވާހަކަ ވެސް ތަފްސީލުކޮށް ނުބުނެވެނީ ކީއްވެބާ؟ ލިބޭނެ ކަމެއްވެސް ނުލިބޭނެކަމެއްވެސް ބުނެލީމަ ދޯ އިނގޭނީ އަހަރުންނަށްވެސް. .ހުރިހާ ހަބަރެއްގަވެސް މި އޮންނަނީ ދެރޫމް ވާހަކަ ..

4-5 އެކަެ.. ތިތަނައް ވަންނާނެ ރޫމް އަކައް 5 މީހުން.މިހާރުގެ ހާލަތު މިބުނީ.. އެޕާޓެއްގަ 10 މީހުން އުޅޭނެ.

ހެޔޮނުވާނެ..އަތައަށް ނުގޮވަނިސް ފުލެޓްތައް ދެންވެސް ނިކަން ގަޓުހުރިއްޔާ ޙަވާލު ކޮށްބަލަ

މައްސަލަ އަކީ މާލޭގެ ޑިމާންޑް ވެއްޓޭނެތީ ، ހެލްމެޓް އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރީ ކީއްވެހެން ހީވަނީ ، މުއްސަނދިން ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެގޮތެއް

އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފަދަ ސޯލިހު މީހަކު ބުނާ ބަހަކީ ހައްގު ބަސް! އެ ހެޔޮ ދޮގަކަސް. އެއާ ޚިލާފަށް ބުނާ ބަހަކީ ފަސާދަ

އުޒުރު ނުދައްކާ ތި ދޭން އުޅެބަލަ. ދަތިހާލުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ހާލު ބަލާ މީހަކު އުޅޭތަ. ކޮތަރު ކޮއްޓޭ އަހިވަކޭ ނުކިޔާ ހަވާލުކޮށްބަލަ

ކަމެއް ނުވާތާ ފްލެޓް ދީ!!!!

ނޫސްވެރިން ގަނެލާފަތިބީމަތަ ސޯލިހާ މިކަހަލަ ސުވާލު ނުކުރަނީ! އަދިވެސް ފްލެޓް ދޭނެ ތާރީހް އެއް ނުދޭ!!

ލިފްޓަކާ ހެދި އެއްނޫން ގަޑި ޖެހެނީ. ވިލިގިލި ފެރީ ލަސްވެގެން ގަޑި ޖެހެނީ، ޓްރެފިކް ބޮޑު ކަމުން ގަޑި ޖެހެނީ. ޑިސިޕްލިން ނެތިގެން ގަޑި ޖެހެނީ

5000 ކީއްކުރަން 10000 އުޅޭނެ ކޮންމެ ޓަވަރ އެއްގަ މިހާރުވެސް 2 ރޫމް ތަނަކުން ވިހި ނެރެވޭނެ...

ހަބަރު