ADS BY VOICE

ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމާއި ޒިޔާރަތްކުރާ މާހައުލުގެ ސަބަބުން ރޭޕަށް ހުށައެޅޭނެކަމަށް ދެކެވިގެން ނުވާނެ: ހައިތަމް

- 1 week ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަންހެނަކު ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމާއި ޒިޔާރަތްކުރާ މާހައުލަކީ ޖިންސީ ގޯނާއަށް ހުށައެޅެން ޖެހޭ ސަބަބެއްކަމަށް ދެކެވިގެން ނުވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ތަކުރާރުކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިން ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ޖިންސީ އަދި އެހެނިހެންވެސް އަނިޔާތަކާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ.

މެންބަރު ހައިތަމް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވާ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން މިފަދަ ކުށްތަކާއި މެދު ގެންގުޅޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މެދުގައި އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައްވެސް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ފަރާތުން މުއައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރަށް ގެއްލުންވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށެވެ. ހައިތަމް ވިދާޅުވީ އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤިއްޔަތުން އެކަހެރިވެ، މިފަދަ ލާއިންސާނީ ކުށް ކުރަމުންދާ ކުށްވެރިންގެ މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބަލައިދީ، ކުށްވެރިންނާއި މެދު ހަރުކަށި އަދަބު ދެއްވުމަށް އެދި އެންމެހާ ކަމާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރަކުރުން ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން،ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރަ އަދި ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގެ އަބުރު ކަތިލާ، އެލާއިންސާނީ އަމަލުގެ ވޭން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހާ ކުށްވެރިކުރުން ނުވަތަ "ވިކްޓިމް ބްލޭމިންގ"އަކީވެސް ޤާނޫނުން އަދަބު ލިބޭ ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަކީ، އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ޙައްޤުތަކާއި ކަރާމާތް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އަޅައިގެން ހުންނަ ހެދުމަކުުން ނުވަތަ ޒިޔާރަތް ކުރާ މާހައުލަކުން ނުވަތަ އެހެނިހެން އެއްވެސް ކަމަކުންވެސް، އެއީ ރޭޕް ނުވަތަ ޖިންސިީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރައަށް ހުށަހެޅެން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ހައިތަމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތަށް ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވާ މީހާ ކުށްވެރިކުރުމުން، ކުށްވެރިންނަށް ކުށް ކުރުމަށް އިތުރު ހިތްްވަރެއް ލިބި، ކުށްތައް އިތުރު ވެގެންދާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ތަހުޒީބީ މުޖުތަމައުއެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އެންމެންވެސް އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތާއި މެދު ހަމްދަރުދީ އިސްކޮށް، ކުށްވެރިޔާ ކުށްވެރިކުރުމުގައި ފަސްޖެހިގެން ނުވާނެކަމަށް ހައިތަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައިތަމް ވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަފްތާގައި "ފޯސްޓަރ ސިސްޓަމް އިން މޯލްޑިވްސް ވިތު އިމީޑިއޭޓް އިފެކްޓް"، އެބޭފުޅާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށައެޅުއްވިކަން މި ނޫސް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ހައިތަމް ވިދާާޅުވީ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އަންހެނަކު އަދި ކުޑަ ކުއްޖަކަށްވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް އެއްވެސް ނިކަމެތި ކަމެއް ލިބިގެންނުވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަކަށް އިތުރު އެއްވެސް ގޮންޖެހުމެެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

އަނގަ ނުގަޅަފާނަންތަ ރޭޕިސްޓް ގްރޫޕް ގުންޑާ.

ހަބަރު