ADS BY VOICE

ސަފާރީ ރޭޕް: ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި އަތްލި، ކުރިން ނޫހެއްގައި ފެތުރީ ދޮގުވާހަކަކަމަށް ކެންޔާ މީހާ ބުނެފި

- 1 week ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ރޭޕްކުރި ކަމަށްބުނެ ކެންޔާ އަންހެނެއްގެ ނަމުގައި ފަތުރާފައިވަނީ ދޮގެއް ކަމަށް އޭނާއާއި ހަވާލާދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ "މިހާރު" އިން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިހާރު ނޫހަށް އޭނާ ދިން އިންޓަރވިއުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި  އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އޭނާ އެއްވެސް އެހެން ނޫހަކަށް އިންޓަރވިއުއެއް ދީފައި ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ އަތުގައި ފޯނެއްވެސް ނެތްކަމަށާއި، އޭނާގެ ނަމުގައި ފޮޓޯޖަހައި އެގޮތަށް ވާހަކަ ފެތުރުމުން ސިހުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަށް މައްސަލަައެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާކަމަށާއި، އެއީ އެމީހުން މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ކުރިކަމަކަށް ވާތީކަމަށް ކެންޔާ އަންހެންމީހާއާއި ހަވާލާދީ މިހާރު ނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެ އަންހެންމީހާ ވަނީ މައްސަލަ އޮއްބާލަން ފައިސާގެ އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއްވެސް ނާންނަކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެމީހުންގެ މައްޗަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނުމުންވެސް އެ އަންހެންމީހާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ލިބިފައިވުމުން ޓެސްޓް ހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން އެދުނުކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން މާލޭގައި ހުރި އޭނާގެ ޑޮކިއުމެންޓްސްތަކާ އެކު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ޓެސްޓް ހެދީ، ކުރިން މަސައްކަތްކުރި އޮފީހުގެ އެހެން އަންހެނަކުވެސް ހުރެގެންކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަދި ސަފާރީގެ ޑެކުގައި ހުރެފައި މޫދަށް ފުންމާލީ، އުރަމައްޗާއި ފޫކޮޅުގައި އަތްލުމުން، އެފަދަ ކަމެއް އިތުރަށް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދޭން ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފޮޓޯ: މިހާރު

37%

12%

50%

2 ކޮމެންޓް

ބިރުދައްކާލީމަ ރާގުބަދަލު ކޮއްލީކަމައްވާނީ. ސިޔާސީ މީހުންގެ ނުފޫޒު ގަދަވާނެ.

ހާދަ އޮމާނޭ ދޯ އެކަމު އުރަމަީގަ އަތްލި ފޫކޮޅުގަ އަތްލި މިހާރު އޮޅިއްޖެ ދެން މޫދަށް ފުއްމާލިއްޔޯ، އަޅެ ފަހެ މީ އަރަތެއްތަ؟

ހަބަރު