ADS BY VOICE

ނުފޫޒު ގަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޖިންސީ ގޯނާގެ ޚަބަރާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުން މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންއަންގައިފި

- 4 weeks ago 4 - ރިމާހް އިސާ

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަަޅާފައި ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ޚަބަރު ގޯސްކޮށް ގެނެސްދިން މީޑިޔާތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މީޑިޔާ ކައުންސިލަށް އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ވަނީ އެކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ވޮއިސްއަށް ޔަގީންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ސޮއިކުރައްވާ މީޑިޔާ ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތާއި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދެމުންދާކަމަށް މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މައްސަލައިގައި ހަގީގަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަތަކެއް ފަތުރާފައިވާ މީޑިޔާއެއް ވާނަމަ، އެކަން ބަލައިދޭން މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިފައެވެ.


އަދި މީގެ އިތުރުން، މީޑިޔާތަކުގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ މީޑިޔާތަކާއި މެދު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި، އެ ގަވާއިދު މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށްވެސް އެ ކޮމެޓީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 2000 ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ވަނީ ލަފާދީފައެވެ.

0%

0%

0%

4 ކޮމެންޓް

YiyakI ބޮޑުވަރު

ލަދުން ދެފައި ކާރި ކޮއްލާންވެސް ނުކެރޭ !!!! ތިޔަށް ކިޔަނީ އަތަށް ގޮވުން..... ޙެެހެހެހެެެ

ކޮބާ ކިހިނެއް ހީވޭ ތިމާމެނާ ޖެހުނީމާ ކެތެއް ނުކުރެވުނު ތާ، ކޮބާ ކުރީގާ މިބައި މީހުން ހޯދަން ވެގެން ދުވުނު މިނިވަން ކަން، ވެރިކަމަށް އަރާފަ އެއްމެ ފުރަތަމަ ވެސް މީޑިއާ ތަކަށް މިނިވަން ކަން ދީގެން ކަމަށް ބުނެ ކުރި ކަންތައް ތައް މިހާރު ފައިދޮށަށް ލާ ޗިސް ޗިސް ކުރަނީތޯ؟ ތިއަށް ކިއަނީ ގުއިތަފާމަތީ ދަނޑިން ތެޅުން.

ހަބަރު