ADS BY PROSSIMO

ރާއްޖެ ވަށައި ފުޅައް އަޅައިގެން ފިލާ ތިބި ދުވަސް މާޒީ ވެއްޖެ: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

- 9 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރާއްޖެ ވަށައިގެން ފުޅައް އަޅައިގެން، ފިލާ ތިބި ދުވަސް މާޒީވެއްޖެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ނެރެމުން ފަށާފައިވާ ޚަބަރު ސިޓީގެ ދެވަނަ އަދަދުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޝާހިދުގެ ލިޔުމެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ 1965 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންވެ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގައި މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުވުމުގެ މާކުރިއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ގުޅިގެން އުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެއް އޮތް ބައެއްކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔަކަށްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު، އެސަރުކާރުގެ ޤާބިލްކަމާމެދު އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ މިންވަރުން ބޭރު ޤައުމުތަކާއެކު ރާއްޖެ ބާއްވަމުން އައި ހަރުދަނާ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް ގެންގުޅެން ފެށުންކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. 2018 ގެ ކެމްޕޭނުގައިވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަހުގެ ޙަމަލާތައް ދެއްވި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއެކު ބާއްވާ ގުޅުންތަކަށް، އަބަދުވެސް އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމާ ޖައްސައި، ފިތުނަކޮށް ދެބައޮޑުވައިގެން ކުރިއެރުން ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި އެފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅެން ފެށިކަމަށެވެ. އަދި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ އުސޫލީ ބިންގަލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރަން ޖެހޭ ސިޔާސަތަކަށް ވާއިރު، އެފަދަ އުސޫލުތައް މުގުރާލައި، އެވަގުތަކަށް ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކަށް އެކަނި ބިނާކޮށް ކަންކުރަމުން ގެންދިޔަކަމަށް މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިޕްލޮމެޓްކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަކީ ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާދަތާ، ދިވެހި ދިދައިގެ ޝަރަފު ނެގެހެއްޓުމަށް ވައުދުވެ ވެރިކަމަށް އައި ޕާޓީކަމަށާއި، ރައީސް ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން ބޭރު ޤައުމުތަކާއެކު ބާއްވާ ހުރިހާ ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން ދަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހާސިލްވެގެން ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިގެން ޤައުމުތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖެ ގުޅި ލާމެވި، ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުންކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު އެމަނިކުފާނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރެޝަރ ބޮޑުކޮށް، ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ގެންނަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޝާހިދެވެ. "ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖައްސައި، ނަގާ ތައްޓު މައްޗަށް ޖަހާލާނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކެމްޕޭންގައި ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަކީ އޭރު ކޯލިޝަން ސަޕޯޓަރުން ކައްކުވާލި ވާހަކަތަކެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު