ޕީޕީއެމް

ރޭޕް ފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުން މުޖުތަމައުއަށް ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރެގެން ނުވާނެ: ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ

ރޭޕް ފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުން މުޖުތަމައުއަށް ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރެގެން ނުވާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.އެ ކޯލިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކަށް ދިޔަ ބިދޭސީ އަންހެނަކު ދެ ފިރިހެނަކުވެގެން ރޭޕް ކުރި ކުރުން ޕްރ...

0 1 month ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU