އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ތެދުވުމަށް އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ތެދުވުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.އިދިކޮޅުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބްލަ ކަމުގައިވާ މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ވަދެ އެތަނުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާ ހުޅު ޖަ...

1 1 month ago