ADS BY VOICE

މަލްޓިލޭޓަރަލް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޝާހިދާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން މިހުރީ ތައްޔާރަށް: އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް

- 6 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މަލްޓިލޭޓަރަލް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ތައްޔާރަށް  ހުންނެވިކަމަށް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޑރ.ޓިޖާނީ މުހައްމަދު ބަންޑޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ނިޔުޔޯކްގައި ތިއްބަވާ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރިސެޕްޝަންގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޓިޖާނީ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލްވުމަށާއި، ހަރުދަނާ މުޖުތަމައުތައް ގާއިމްކުރުމަށް އދ.އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދައްކަމުންގެންދާ އެއްބާރުލުމާއި މެދު އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ތަރައްގީވެފައިވާ ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން މަލްޓިލޭޓަރަލް ނިޒާމަށް މުހިންމު އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތައް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި، އެ ގައުމުތަކުގެ އުންމީދުތަކަށް ވާސިލްވުމުގައި އދ.އިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށެވެ. 

ޓިޖާނީ މުހައްމަދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ މަލްޓިލޭޓަރަލް ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އދ.އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގާތްގުޅުން ދެމިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު