ADS BY PIZZA KITCHEN

ޗައިނާއަށް ދިންކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވާ 16 ރަށް މަޖިލިސް ރައީސްއަށް ނޭނގުނު!

- 4 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާ އަށް ރާއްޖެ އިން 16 ރަށެއް ދިން ކަމަށް މީގެ ކުރިން ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިނަމަވެސް، މިރޭ ނޫސްވެރިން އެ 16 ރަށަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އޭގެ ތަފްސީލް ރައީސް ނަޝީދަކަށް ވިދާޅުވެނުވެވުނެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިރޭ އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިމަތިކުރުވި މި ސުވާލަށް ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ނުގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާފައެވެ.

މިގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުވަނީ، ޗައިނާ ލޯނު ނަގާ، އެ ލޯނު އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ދެން ދޭން ޖެހޭނީ ހިއްސާ ކަމަށާއި، ހިއްސާ އާއި އެކު ގެންދަނީ ރަށް ކަމަށާއި ދެން ރަށާއި އެކު ގެއްލިގެން ދަނީ އިސްތިޤުލާލު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"16 ރަށެއް.. ބައިވަރު ރަށްތަކެއް، މިކަމުގަ މިވާގޮތަކީ މިއީ.. މި ނަގަނީ ލޯނެއް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން، ނަގާއިރުގާ ލޯނުގެ އަދަދު މިއޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި، އެއީ ލޯނު ނެގުމަށް، ހެދި ހިސާބު، ނުވަތަ ނެގުމަށް އުފައްދަން ބޭނުންވި ރައުސްމާލު، އެސެޓުގެ އަގު މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން، ބޮޑުކޮށްފަ، އިންފްލޭޓްކޮށްފަ. އެހެންވީމަ ބޮޑުކޮށްފަ އޮތް ލޯނެއްގެ އަދަދު މިދެނީ، މި ބޮޑު ކޮށްފަ އޮތް މިންވަރަކީ އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކަނޑައެޅިގެން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ދެކޮޅު ނުޖެހޭނެ ވަރަށް ދޫކޮށްފަ އޮތުން. އެހެންވީމަ މީގެއިން ލޯނެއް ނަގައިގެން ހަދާ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކެޓަކުންނެއް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާނެރެވި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭކަށް ނޯވޭ. ލޯނު އަނބުރާ ނުދެއްކުނީމާ، ދެން މިބުނަނީ ހިއްސާ ދޭށެ. އިކުއިޓީ ދޭށޭ. ހިއްސާ އާއި އެކު މިގެންދަނީ ރަށް. ރަށާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިސްތިޤުލާލު ގެއްލިގެން މިދަނީ" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

16 ރަށާއި ބެހޭގޮތުން ދިޔަރެސް ނޫހުން ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމުން ނަޝީދު ވަނީ އެ ރަށްތަކުގެ ނަންތައް ދަންނަވަން ދަތިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިތާ ހުރެފައި ރަށްތަކުގެ ނަންތައް ދަންނަވަން އުނދަގޫވާނެ، އެކަމަކު ތިބޭފުޅާގެ ކުރިމަތިން ކަނޑައެޅިގެން ފެންނަ ރަށްތައް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ފޭދޫ ފިނޮޅު. މިސާލަކަށް ކަޅުފަހަލަފުށި، އަޅުގަނޑު އަތުގާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ނަން ދާދި ފަހުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބިދީފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމަ މި ރަށްތައް އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ބީވެގެން ދިޔުމުގެ ކިތަންމެ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެން ހިނގައްޖެ." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފޭދޫ ފިނޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރަމުން އިންވެސްޓްކުރަމުން އަންނަ ބޭރުގެ ކުންފުނިތައް ފަދައިން ދިވެހި ކުންފުންޏަކާއި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާއި އަދި ހޮންކް ކޮންގް ކުންފުންޏަކާއި ޖޮއިންޓްވެންޗާ އެއްގެ ދަށުން ހަދަމުން އަންނަ ރިސޯޓެކެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު