ADS BY VOICE

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީން އީދުގެ އުފަލުން މަހުރޫމްކުރެވިފައި!

- 1 week ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ އަޟްހާ އީދު ނުވަތަ ބޮޑު އީދު ދުވަހެވެ. ހާލަތު ނިޔާކުރި ގޮތުން މިފަހަރުގެ އީދާއި މުޅި ދުނިޔެއާއި އިސްލާމީ އުންމަތް ބައްދަލުކުރަން މި ޖެހުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. އެހެނަސް، އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކު އީދުގެ އުފާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ގިނަބަޔަކު ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެހެނަސް، މި ނަސީބާއި އުފަލަކީ ހުރިހާ އިންސާނުންނަށް ލިބެން އޮތް އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ADS BY GOPRIME

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްލިމް ގައުމުގައިވެސް، އީދުގެ ފޮނިމީރު އުފަލުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ގަދަކަމުން މަހުރޫމްކުރެވިފައިވާ އެތައް ބަޔަކު އެބައުޅެއެވެ. އެގޮތުން އެއް ބަޔަކަށް ވާނީ، ދިވެހި އިގްތިސާދުގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި މަދު އުޖޫރައަކަށް ދަތި އަދި ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރުވާ އެތަކެއް ބިދޭސީންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މިއަދު އެ ތިބީ އެތަކެއް މަސްތަކެއް ވަންދެން މުސާރަ ނުލިބިއެވެ. އާއިލާއާއި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބައްދަލުނުވާއިރު، ރަނގަޅަށް ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކޮށް ގައިން ތާހިރުވެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތިއެވެ. މި އީދުގައި އެބައިމީހުންނަށް ހިނިތުންވުމާއި އުފަލަކީ ބީރައްޓެހި އިހުސާސްތަކެކެވެ.

މިފަދަ ދަތި ހާލަތެއްގައި ތިބި އެއް ބަޔަކީ ރިސޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބ.ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންނެވެ. މިފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ތަފްސީލްކޮށް ކިޔައިދޭ ވީޑިޔޯއެއް، މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

މި ވީޑިޔޯގައި ވާހަކަދައްކާ ބިދޭސީ މީހާ ބުނިގޮތުގައި އޭނާއަށް އެންމެ ފަހުން މުސާރަ ލިބިފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ. މިފަދައިން މުސާރަ ނުލިބި ދިގު މުއްދަތެއް ވޭތުވެފައި ވުމުން، މި ބިދޭސީން ތިބީ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ތިބި ލޯބިވާ އާއިލާގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ނުގުޅިއެވެ. އަދި އަމިއްލައަށް ގައިން ތާހިރުވާން ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ނުލިބި، ގިނަ ބިދޭސީން ފުއްދާލަނީ ހަމައެކަނި ފެންކޮޅަކުންނެވެ. 

އެ ބިދޭސީ މީހާ ބުނިގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އައިސްފައި ތިބުމުން، ހަގީގަތުގައި މައިންބަފައިންނަށް ފައިސާ ފޮނުވަން ޖެހޭނީ އެމީހުންނެވެ. އެހެނަސް ރަމަޟާން މަހާއި އީދަށްވެސް އާއިލާއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުފޮނުވޭ ހާލަތުގައި، ކުންފުނިން ފައިސާ ނުދިނުމުން އަމިއްލަ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށް ފައިސާ ހޯދަން ޖެހެނީ މައިންބަފައިންގެ އަތުންނެވެ. 

މި ވީޑިޔޯގައި ވާހަކަދައްކާ މީހާ ބުނިގޮތުގައި އެރަށުގައި ތިބި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެެރިންގެ ނިދުމުގެ ހާލަތުވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް ނިކަމެތި ހާލުގައެވެ. އެގޮތުން 94 މީހުން ސަތަރި އަޅައިގެން ކާގޭގައި ނިދަން ޖެހޭއިރު، ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބެނީ ބާލީހަކާއި ބެޑްޝީޓެކެވެ. މި ހާލަތުގައި އެމީހުން ނިދަން ޖެހޭއިރު، އެތަނުގައި ތިބި 40 ވަރަކަށް ބިދޭސީންނަށް ވަނީ ހަމުގެ މައްސަލަތަކާއިވެސް ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިކަން އެމީހުންނާއި ހަވާލުވެ ތިބި ރިޒް ކޮމްޕެނީއަށް އެންގުމުން މިހާތަނަށްވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ނުވާކަން އެ ބިދޭސީ މީހާ ފާހަގަކުރިއެވެ. 

ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތެވެ. އެހެނަސް، ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ފެނާއި ކަރަންޓްގެ ޚިިދުމަތެއް ނުލިބެއެވެ. ކަރަންޓް އަނބުރާ ލިބޭނެ ވަގުތެއް އެ ބިދޭސީންނަށް ނޭނގޭއިރު، ރޭގެ ކެއުން އެމީހުން ކައްކާ ކައިހެދީ ކަނު އަނދިރީގައެވެ. 

ކަން މިހެން އޮތްއިރު، އަލިފާން ދަރު ނުލިބޭނަމަ އީދު ދުވަހަށް ކެއްކޭނެފަދަ ގޮތެއްވެސް އެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނެތެވެ. އެ ރަށުގައި ފެން ނެތުމުން ނަމާދަށް ހިނައި ތާހިރުވެ، ވުޟޫ ކުރާނެ ރަނގަޅު ގޮތެއްވެސް ނެތެވެ. 

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ވީޑިޔޯގައި ވާހަކަދައްކާ ބިދޭސީ މީހާ ބުނިގޮތުގައި އެމީހުން ދެން އެރަށުގައި މަޑު ކުރާކަށް ބޭނުމެއްވެސް ނުވެއެވެ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި 174 ބިދޭސީން ބޭނުންވަނީ މުސާރަ ލިބުމުން ވީހާވެސް އަވަހަށް އެނބުރި ގައުމަށް ދާށެވެ.

މިއަދުގެ އީދު އުފަލުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ގައުމު ބައިވެރިވަމުންދާއިރު، އީދުގެ އުފަލާއި ނަސީބުން ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީން ވަނީ މަހުރޫމްކުރެވިފައެވެ. އެމީހުންގެ އިތުރުން އެތަކެއް ބިދޭސީންވެސް ހަމަ އެހާލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބޭނެއެވެ. އެހެނަސް އެމީހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސް މަސައްކަތްކުރުވާ ވެރިން އެ ތިބީ ގޭގައި އަރާމުކުރުމަށެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ފައިދާއިން ހިތްހަމަ ޖެހިގެންނެވެ. އެމީހުންނަށް ގާނޫނު އަރާ ހަމަ ކުރާނެ ދުވަހެއް އަދި ނުފެނެއެވެ. ހާލަތު އޮތްގޮތުން އެ ދުވަސް ފެންނާނެކަމުގެ އުންމީދުވެސް ކުޑައެވެ. 

ފޮޓޯ: ނަވާނަވައި

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

އަހަރެމެންވެސް މިތިބީ އަމިއްލަރަސުގަ މައިންބަފައިން ދަރިން ލޮލަކައްނުފެނެ ބަންދުގާ.މުސާރަނުލިބެ ކޮބާތަފާތަކީ އަހަރެމެއްނާ... ބައްދަލުކުރާނެމީހަކުވެސްނެތެވެ

ހަބަރު