ADS BY VOICE

ރޭ ނިޔާވި އަންހެންމީހާގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހަދައިދޭން ހަފްތާއެއްގެ ކުރިން އޭޑީކޭގައި އެދުނު!

- 5 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން ނިޔާވި 52 އަހަރުގެ އަންހެންމީހާގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓެއް ހަދައިދޭން މީގެ ހަފްތާއެއްގެ ކުރިން އެދުނުކަމަށް ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ އެ އަންހެންމީހާގެ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. 

އެ ޕޯސްޓްގައި ބުނީ ނިޔާވި އަންހެންމީހާއަށް މީގެ ހަފްތާއެއްގެ ކުރިން ގަދަ ހުމެއް ޖެހުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކުމުން އެއީ ޔޫރިން އިންފެކްޝަނެއް ކަމަށްބުނެ އެންޓިބައޮޓިކެއް ދިނުމަށްފަހު ގެއަަށް ފޮނުވާލި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް އެދުމުން އެކަން ނުކޮށްދީ ފޮނުވާލިކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ހުން ރަނގަޅުނުވެ ނޭވާ ލުމަށް ދަތިވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދިޔަތާ މާ އިރު ތަކެއް ނުވެ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމާއި ވެންޓިލޭޓަރަށް ލާން އުޅެނިކޮށް ވިންދު ނުލިބޭ ކަމާއި ނިޔާ ވުމާއި ދެމެދު މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގާ"، އާއިލާގެ މެންބަރު ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަދި މިކަމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްގެން ނިޔާވި ދައްތައަށް ދެން ފައިދާއެއް ނުކުރިނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ކުރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު