ADS BY VOICE

އިގްތިސާދު ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް ރުޖޫއަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 2022 ވަނަ އަހަރު: ފައްޔާޒު

- 1 month ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އައުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އޮތް ހާލަތަށް އަނެއްކާވެސް ފުރިހަމައަށް ރުޖޫއަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ފަރާތުން ގެނެސްދިން "ރާއްޖެ މިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ 7.5 އަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު އިގްތިސާދަށް އައި ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ކުރިއެރުން 11 އިންސައްތަ ދަށަށް ވެއްޓޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވިފައިވާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަސް ވެގެންދާނީ އިގްތިސާދީގޮތުން ދަތި ހަ މަސް ދުވަހަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވެ، ގިނަ ބަޔެއްގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލިފައިވުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށްވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19އަށް ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން އިގްތިސާދީ ދަތިކަން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އޮތް މިންވަރަށް އަލުން އިޔާދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް

ކަލޭމެން 2050 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ތިއްބަސް އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވާނެ ހެނެއް ހިއެއްނުވޭ...ގާބިލުކަން ނެތީމަ ދޯ ރައްޔިތުން ކުރިމަށްޗަށް އަރާ ރައްޔިތުން މާޔޫސް ވާކަހަލަ ވާހަކަ ތި ދައްކަނީ.... ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ

ހަބަރު