ADS BY VOICE

ސަރުކާރުގެ ހިކްމަތްތެރިކަމުން ޑޮލަރު ރޭޓްމިވަނީ 20 ރުފިޔާގައި ހިފެހެއްޓިފައި: ހަލީމް

- 3 weeks ago 8 - އިނާޒް މޫސާ

މިސަރުކާރުގެ ހިކުމަތްތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ޑޮލަރު ރޭޓް މިވަނީ 20 ރުފިޔާގައި ހިފެހެއްޓިފައިކަމަށް ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ހަލީމް ވިދަޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހަލީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ކުރީގެ އިޤްތިސާދީ ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ މިހާރުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ރައްދުދެއްވައި ނެންގެވި ނިޒާމީ ނުގުތާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

"މިސަރުކާރުގެ ހިކުމަތްތެރިކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވަރުނަރުގެ ހިކުމަތްތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޑޮލަރު ރޭޓް މިވަނީ 20ގައި ހިފަހައްޓާފައި" އަހްމަދު ހަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަލީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން އަންދާޒާކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ހުއްޓިއްޖެނަމަ 25 ރުފިޔާއަށް ޑޮލަރު އަރާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުން ޓުއަރިޒަމްއަށް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ޓުއަރިޒަމްގެ ބޫސްޓް އައިސްފައިނުވެއެވެ. ސަރުކާރުން މިހާރު ބުނަމުން އަންނަނީ ކުރިއަށް އޮތީ ދަތި 6 މަހަށް ވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިޤްތިސާދު މެނޭޖްނުކުރެވި ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އާންމުން އަންނަނީ މީސްމީޑިއާގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ބޭރުގެ ލޯނާއި، ހިލޭއެހީ ލިބިފައިވާ އިރު މީގެން އިޤްދިސާދު ހަމައަކަށް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް މިވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ޑޮރަލުގެ އަގު އުފުލުމާއެކު މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެންފަށާފައިވާ އިރު ސަރުކާރުންނާއި ސަރުކާރު މަޖިލިސް މެންބަރުން ދަނީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކާއި ސިޔާސަތައް ތައުރީފްކުރަމުންނެވެ.

12%

87%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
8 ކޮމެންޓް

މީހުންގެ އަނގައިން ނުބައިއެއްޗެހި ކިޔުއްވަން އުޅެބައެއްމީ ފާފަވެރިކުރުވަން

ހާދަހާވާ މޮޅޭދޯ، ޕިސް ޕިސް އަޅޭ މީ ކަނޑުކޮހުންގެ ސަރުދާރު ތަ؟ ހާދަހާވާ ބާރަކަށޭ ދޯ މި ހުރީ ހިފެހެއްޓި އެއްޗެއްގާ ހިފަހައްޓައިގެން.

ހަޤީޤީ ގަމާރުންގެ ލިސްޓްގެ އެއްވަނަ ކެޓގަރީ އަށް މިކަލޭގެ ލާން ޖެހޭ އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ ރެޔާދުވާލު ދިޔާ ވަށްތަރުފުޅި ބަށްލަވައިގެން ހުންނަހެން

ލޮލަށް ވެސް ގޮވޭނެ ގޮވިމީހަކު ނުބައިވާނީ

ގަޅިބެތީބޮޑުވަރު

ތިހާވަރުވީމަ ގަމާރެކޭ ކިޔާނީ. ބަލަ ނުހިފެހެއްޓިގެންގޮސް އަރަމުން އަރަމުން ގޮސް ވިއްސަށް އެރީ. އެ ރޭޓަކުވެސް ނުލިބޭ. އަދި ފަންސަވީހަށްވެސް އަރާނެ. ބޮޑުބޯޅަ ޖަހާހެން މިކަމެއް ނުވާނެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ޕޯލިއޯ ޖެހިފަ.

ކޮއްކޮއަށް ހީވަނީތަ ޑޮލަރަކީ މިތާ ޖަހާ އެއްޗެކޭ؟ ބަލަ ޓޫރިސްޓުން ނާންނަންޏާ އެކަމާ ދެން ކީއްކުރާނީ. ސަރުކާރަށް ނުވީމަ ދެން ކަލޭމެން އެނގޭ މީހުން ބުނެބަލަ ހަދަންވީ ގޮތެއް!؟

ހަބަރު