ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ފާޑުކިޔައި ޑރ.ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓް ޑިލީޓްކުރައްވައިފި

- 2 weeks ago 4 - ރިމާހް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ޓްވީޓްކުރެއްވުމަށްފަހު ފަހުން ޑިލީޓްކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްމެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް، ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.ވަހީދު ޓެގްކޮށް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ނުރަނގަޅު ރަހުމަތްތެރިންނާ އެކުގައި އުޅެންވުމުން ނުރަނގަޅު ކަންތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކު އުޅޭ ރަހުމަތްތެރިންނަކީ ހެޔޮލަފާ ސާލިހް ބަޔެއްކަމަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއާއި އެކު މި ޓްވީޓް ހިއްސާކުރައްވާ ހިނިފުޅުވަޑުވަމުން ޑރ.ޝަހީމް ވަނީ "ރަނގަޅު ރައްޓެހިން؟" ލިޔުއްވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ބައްދަލުކުރައްވާ ފޮޓޯތަކެއް ޓްވީޓްކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެބޭފުޅާ ވަނީ އެ ޓްވީޓް ޑިލީޓްކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
4 ކޮމެންޓް

ސިޔާސީ އިލްމުވެރިން.

ޝަހީމް ޓްވީޓް ކުރެއްވީ ގަރުނުގެ ބޮޑު ތެދު..

ޑރ. އިޔާޒު މެންފަދަ ބޭފުޅުންގެ ތިކަހަލަ ޓުވީޓް ފެނުނީމަ ހަމަ ހިނިއަންނަނީ... !!!!

ކޮންމެ ހެން ޑިލީޓް ނުކުރައްވާ އެއީ ތެދެއް ނޫންތޯ؟؟؟އަންނި އާ އަދާލަތު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގަބޫލު ކުރާނެ އަންނި ލާދީނީ ކަމަށް....ވަހީދު ކުރިން އުޅުއްވި އެމްޑީޕީ ވަރު ހަޔާތް ކުޑަ ބައެއް މިވުޖޫދުގަ ނުވޭ...

ހަބަރު