ADS BY VATHIYARA

ހެލިކޮޕްޓަރުތައް އުދުހެނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮމާންޑްގެ ދަށުން: އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަން

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރތައް އުދުހެނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮމާންޑްގެ ދަށުންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ 1988ވަނަ އަހަރުގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއަށް ފަހުގައި އިންޑިއާގެ އެކި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ހޯދަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި، ސިފައިންނާއި ސަލާމަތީ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތަމްރީނާއި ގާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުމަކީ ދެގައުމުގެ ޑިފެންސް އަދި ސެކިއުރިޓީ ގުޅުމުގެ މުހިންމު ތަނބެއްކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެފަރާތުން އިތުރަށް ބުނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އިންޑިއާގެ ޚަރަދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން އިންޑިއާގައި ތަމްރީންތައް ހަދާފައިވާނެކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ދުއްވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރތަކަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ތަކެތި ކަމަށެވެ. އަދި މިތަކެތި އުދުހެމުންދަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮމާންޑްގެ ދަށުންކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި މި ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ ސާޗް އެންޑް ރެސްކިޔު، މެޑިކަލް އިވޭކުއޭޝަން އަދި ކޯސްޓަލް ސާވެއިލެންސަށެވެ. މި ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުން މިހާތަނަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުން 250އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާކަމަށް ހައިކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތުދިނެވެ.

އެފަރާތުން އިތުރަށް ބުނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން މީގެ ކުރިންވެސް އިންޑިއާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕައިލެޓުންނާއި އިންޖީނިއަރުން ތަމްރީންކޮށްދީފައިވާނެކަމަށެވެ. 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ދުވަސްވަރު ގިނަބަޔަކު ދަނީ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ދުއްވުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބުމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން "އިންޑިއާ އައުޓް" ނަމުގައި މީސް މީޑިއާގައިވެސް ދަނީ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނެއް ހިންގައި، މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތައްވެސް ބާއްވަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު