ADS BY VATHIYARA

މިއުޒިކުން އަޅުގަނޑަށް ނުލިބުނު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް މިރާއްޖޭގައި އެހެން މީހަކަށް ނުލިބޭނެ: ޢަލީ ރަމީޒު

- 4 weeks ago 8 - ޝަފްރާޒް އހ

މިއުޒިކު ކުޅެގެން މީހަކަށް ހިތް ހަމަ ޖެހުމެއް ލިބޭނަމަ އެންމެ ބޮޑަށް އެކަން ހާސިލުވީހީ އޭނާއަށް ކަމަށާއި އޭނާއަށް ނުލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެއް މިރާއްޖޭގައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނުލިބޭނެކަމަށް ޢަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ތ.ހިރިލަންދޫގެ ޒުވާނުންނާއިއެކު އޮންލައިންކޮށް ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޢަލީ ރަމީޒުގެ މިއުޒިކީ ޙަޔާތުގެ ހިތި ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ޢަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއުޒިކާއި ލަވަ އަޑު އެހުމުން ހިތަށް އެލިބޭކަމަށް މީހުން ބުނާ ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ވަގުތީ ކަމެއްކަމަށާއި ހަގީގީ ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ﷲ ހަނދުމަ ކުރުމުން ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުންކަމަށެވެ. އަދި އެ ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ދާއިމީ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްކަމަށާއި ﷲ ހަނދުމަ ކޮށްގެން ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ދުލަކުން ޤަލަމަކުން ބަޔާން ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްކަމަށެވެ.

"މިއުޒިކަކީ ފުރާނައިގެން ކާނާއޭ ކިޔައިގެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިޝްތިހާރު ގޮވިނަމަވެސް އެއީ ފުރާނައިގެން ކާނާއެއްނޫން. އެއީ ފުރާނައިގެން ހަލާކު. މުޅި މީހާގެ ހަލާކު. މީސްތަކުން ﷲ ގެ ދީނުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި އިސްތިޢުމާލު ކުރެވޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހަތިޔާރު އެއީ. " ޢަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ތިކުދިން ނިކަން އަޅުގަނޑުގެ މި ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ދެއްވާ! މިއުޒިކުން ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބޭކަމަށް ބުނާއިރު އެ މިއުޒިކު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މީހުން ނުވަތަ ލަވަ ކިޔާ މީހުން އަމިއްލައަށް މަރުވަނީ ކީއްވެތޯ؟ ކިތައް ކިތައް މިއުޒީޝަނުންތޯ އަމިއްލައަށް މަރުވަނީ. އަމިއްލައަށް ބޮލަށް ބަޑި ޖަހައިގެން، ޒަހަރު ކައިގެން، ދަން ޖެހިގެން އަމިއްލައަށް މަރުވަނީ؟ ޖަވާބަކީ އެމީހުންގެ އެ މަސައްކަތުން އެމީހުންގެ ނަފްސު އިތުރަށް މާޔޫސްވުން. އެމީހުންގެ އެ މަސައްކަތުން އެމީހުންނަށް އެއްވެސް އުފަލެއް ނުލިބި މުޅި މީހާ ފްރަސްޓްރޭޓުވުން. ދެން އެމީހުން އީމާންވާ ރައްބެއް ރަސޫލެއް ނެތީމަ ގޮތް ހުސްވެގެން އަމިއްލަަށް މަރުވަނީ"

ޢަލީ ރަމީޒުގެ މިއުޒިކީ ޙަޔާތުގައި ދިމާވި ބައެއް ހާދިސާތައް ކިޔައިދެއްވަމުން، ހާޒިރުވެފައިތިބި ކުދިންނަށް ނަމާދު ޤާއިމު ކުރުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވިއެވެ. ޢަލީރަމީޒު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ނަމާދު ނުކުރާކަމަށް ވަންޏާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތިމަންނާއަކީ މުސްލިމެކޭ ބުނެ ދަޢުވާ ކުރިނަމަވެސް އަދި އެމީހާއަށް މުޙައްމަދު ކިޔަސް އަޙްމަދު ކިޔަސް، އެމީހަކަށް އިސްލާމްދީނުގެ އެއްވެސް ޙިއްސާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ޢަލީ ރަމީޒާއެކު"، މި އިވެންޓު ބެލުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން ރޭ ޖަމާވި ކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މެސެޖުތަކެއް ލިބިގެން ދިޔަކަމަށް އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެ ރަށު ޢަބްދުލްމަތީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢަލީ ރަމީޒުއާއެކު" މި އިވެންޓް ވެގެން ދިޔައީ ހަމަ ހީވެސް ނުކުރާހާ ކާމިޔާބު އިވެންޓަކަށް. 100 އަށްވުރެ ގިނަ އަޚުންނާ އުޚްތުން އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވި. ޢަލީ ރަމީޒް ފަދަ ގިނަ ޒުވާނުން ބަލައިގަންނަ ޝަޚްސިއްޔަތެއްގެ ތަޖުރިބާ އަޑުއަހާލަން ލިބުމަކީ ހުރިހާ ޒުވާނުންވެސް ވަރަށް ޝައުގުވެރިވީ ކަމެއް. ޒުވާނުންނަށް މުހިންމު ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެން ދިޔަ. ކުޑަކޮށް ވާރޭވެސް ވެހެމުންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ހުރިހާ ކުދިން ތިބި ނުގޮސް. އަދި ހާޒިރުވެފައި ތިބި ކުދިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް އަލީ ރަމީޒު ދިން ޖަވާބުތަކާއި ދޭތެރޭ ހުރިހާ ކުދިންވެސް ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފަ. ގިނަ ކުދިންގެ މައްސަލައަކަށްވީ ވަގުތު ކުޑަވުން. ޢަލީ ރަމީޒުގެ ވާހަކަތަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު އަޑުއަހަން ތިއްބާ ނިންމާލަން ޖެހުނީމަ ކުދިންގެ ޝަކުވާ އައީ" ދޮޅު ގަޑިއިރަށް ދެމިގެންދިޔަ މި އިވެންޓާ ބެހޭގޮތުން އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި ޢަބްދުލްމަތީން ވިދާޅުވިއެވެ.

95%

0%

5%

8 ކޮމެންޓް

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް އަލީރަމީޒަށް މިއުޒިކުން ނުލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ އެކަކުވެސް މިރާއްޖެއަކު ނުހުއްނާނެ

ދ.ކުޑަހުވަދޫގަވެސް ކުދިބޮޑު އެންމެނަށް ވަރޗުއަލްކޮށް ބާއްވައިދީ ޕްލީޒް ސަލަފް

ޢަލީ ރަމީޒު ގެ ތި ވާހަކަކޮޅު އަޑުއަހާލާ ހިތްވޭ. ކޮބާ ރެކޯޑިން؟

ތިޔަ އިވެންޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގައިވެސް ބާއްވައިދީބަލަ އަޅެ.

ޝުކުރިއްޔާ އަލީ

ހަބަރު