ADS BY VATHIYARA

ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ވެެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ރޭމްއިން ސާވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ވެެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ސާވޭއެއް އެބަ ކުރިއަށް ގެންދާާާާާާކަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. 

ADS BY MUSCMV

ރޭމްއިން ބުނީ ރެސްޓޯރެންޓް/ކެފޭ ފަދަ މިސިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތައް މިވަގުތު ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ދަތިތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގައި ރަނގަޅު ސަރވޭއެއް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިސަރވޭ ކުރަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެޑްރެސްވާ ގޮތަށް ސާރވޭ ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ދަނީ މި ގޫގުލް ފޯމް އެކުވެރި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. ރޭމްއިން ބުނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނަކީ މި ސިނާޢަތުގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކެއް ހިމާޔަތްކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކޮށްދިނުމަށާއި އެކިގޮތްގޮތުން އެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެސޯސިއޭޝަނެކެވެ.

އެހެންކަމުން ވީހާވެސް ގިނަ ކުދި ބޮޑު ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ސިނާއަތްތަކުގެ ފަރާތުން މި ސާވޭ ފޯމް ފުރުމަށް ރޭމްއިން ވަނީ އެދިފައެވެ،

މި ސާރވޭ ގެ ސުންގަޑި އަކީ މާދަމާގެ ރޭގަނޑު ބާރަ ޖަހާއިރެވެ. 0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު